17 octombrie 2012

VA INFORMAM


Rezoluţia Consiliului Consultativ


REZOLUŢIA CONSILIULUI CONSULTATIV AL FILIALELOR SCMD DIN ZONA DE SUD-VEST, REGIUNEA OLTENIEI
Filialele SCMD din zona de Sud-Vest (Regiunea Olteniei) nominalizate în sfârşitul rezoluţiei prin reprezentanţii desemnaţi, s-au întâlnit în data de 13.10.2012 la Craiova în Şedinţa de Constituire a Consiliului Consultativ al Filialelor din zona menţionată. Şedinţa a avut următoarea ordine de zi:
          1.   Constituirea Consiliului:
-   Efectuarea prezenţei reprezentanţilor;
-   Prezentarea scopului şedinţei;
Citirea, discutarea şi stabilirea formei finale a Acordului de Constituire a Consiliului Consultativ al Filialelor;
-   Votarea Acordului de Constituire;
Desemnarea unui preşedinte de şedinţă care să conducă prima şedinţă a CCJ;
          2.   Prezentarea şi adoptarea Primei Rezoluţiei a şedinţei filialelor din Zona de Sud –Vest, din data de 02 - 03 Februarie 2012;
      3.   Discutarea documentelor şi punctelor din ordinea de zi a CNR şi a strategiei SCMD;
      4.   Prezentarea propunerilor filialelor privind punctele de interes comun ce vor fi prezentate în numele CCF la CNR;
     5.   Stabilirea unui proiect de hotărâre privind rezoluţia CCF şi mandatul reprezentantului CCF care va prezenta punctele de vedere ale filialelor la CNR;
 6Alte aspecte şi discuţii;
După adoptarea în unanimitate a ordinii de zi, la punctul 1, membrii participanţi au adoptat Acordul de Constituire a Consiliului Consultativ al Filialelor prezente după care prin votul deschis, în unanimitate,
A fost votată înfiinţarea Consiliului Consultativ al Filialelor SCMD din Zona de Sud –Vest (Regiunea Olteniei).
În discuţiile ce au urmat Consiliul (numit în continuare CCF) a decis următoarele:
       I. Şi-a însuşit prima rezoluţie adoptată de filialele SCMD prezente la şedinţa din data de 03.02.2012;
          II. A adoptat şi a decis să înainteze conducerii SCMD, respectiv Comitetului Director următoarele puncte:
Cererea de a redefini în cadrul Comitetului Director o adevărată strategie, reală, a SCMD, deoarece documentul prezentat pe blogul sindicatului ca fiind Strategia SCMD are o durată de acţiune de doar o lună, este rupt de realitate, nu reflectă opinia filialelor prezente, fiind în multe puncte chiar împotriva intereselor sindicaliştilor;
Un set de propuneri comune care să se constituie atât ca paşi ce urmează a se face de către CD şi sindicat în perioada imediat următoare cât şi ca puncte de dezbătut şi strategii ce vor fi supuse discuţiei la Conferinţa Naţională a Reprezentanţilor, după cum urmează:
1.   MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STATUTULUI ŞI ROF-ULUI
STABILIREA UNEI COMISII CARE SĂ PREIA PROPUNERILE FILIALELOR SĂ LE ARMONIZEZE, SĂ COMPLETEZE ŞI MODIFICE DOCUMENTELE ŞI SĂ STABILEASCĂ VARIANTE FINALE CARE VOR FI TRIMISE SPRE STUDIU FILIALELOR ŞI APOI CU ACORDUL ACESTORA ADOPTATE . TERMEN: 20 NOIEMBRIE. Membrii comisiei se vor întâlni la Bucureşti, vor lucra la sediul SCMD, se vor caza după posibilităţi în condiţii decente (ca preţ) eventual la un cămin militar cu sprijinul colegilor din Bucureşti, li se va asigura transportul şi masa în condiţii decente ca preţ. Aceştia vor trebui ca în termen de o săptămână să definitiveze proiectele. Modificările odată făcute trebuiesc înaintate judecătoriei sectorului 1 între 20 şi 27 Noiembrie;
2. Să se clarifice situaţia membrilor Comitetului Director pentru a putea fi cuprinse în viitorul statut şi înaintate odată cu statutul către Judecătorie. Propunem mărirea numărului de membri ai BO de la 3 la 5, iar acesta să conducă efectiv activităţile Sindicatului între şedinţele CD. Din BO să facă parte Preşedintele, Secretarul General, Şeful Departamentului Organizare, Consilierul Juridic, Şeful departamentului Financiar. Comitetul Director să îşi mărească numărul de membri. Din CD să facă parte membrii biroului operativ, Vicepreşedinţii, Şefii de Departamente şi Reprezentanţii Consiliilor de Coordonare desemnaţi de către acestea. Dacă 2 - 3 din reprezentanţii Consiliilor de Coordonare nu sunt de acord cu anumite propuneri în cadrul Comitetului Director, acestea nu vor fi adoptate până ce aspectele nu vor fi discutate în cadrul adunărilor generale ale filialelor şi se vine cu un punct de vedere majoritar al filialelor. CD astfel constituit va avea puterea să decidă pe probleme de politică a SCMD de alianţe şi protocoale nu va fi nevoie să se aştepte un an până la o nouă CNR dacă situaţia va impune adoptarea unei alianţe pe termen scurt sau mediu sau afilierea la o altă organizaţie sau afilierea unei alte organizaţii SCMD sau formarea unei federaţii sau confederaţii sindicale. Acest aspect va fi prins în noul statut. Dacă 2/3 din reprezentanţii Consiliilor Consultative cer organizarea unei şedinţe extraordinare a CNR, CD este nevoit să organizeze această şedinţă în maxim 30 de zile deoarece prin ei este reprezentată voinţă a 2/3 din membrii de sindicat;
3. Fiecare structură şi membru de conducere va prezenta raport anual de activitate celor ce l-au ales, la fel şi şefii de departamente;
4. Să se elimine din statut privilegiile şi drepturile suplimentare ale membrilor fondatori. Nu există membri egali şi membri mai egali. Este inacceptabil ca un număr de oameni care nu au mai activat în sindicat de la înfiinţare şi nu au alt merit decât că au fost trecuţi pe o listă, să decidă soarta tuturor sindicaliştilor, să aibă drept de viaţă şi de moarte asupra membrilor de sindicat care au activat permanent sau să stabilească desfiinţarea unei filiale sau înlocuirea unui BO ales de adunarea generală.
5.  Nimeni nu poate fi înlocuit sau destituit decât de cel care l-a ales. Nici o structură de conducere nu are drept de auto alegere sau autoconducere. Exceptând CNR şi AGF în părţile ce îi privesc, nici o altă structură de conducere nu poate lua decizii sau emite hotărâri prin care să îşi atribuie drepturi şi înlesniri sau să decidă în ceea ce o sau îl priveşte;
6.  Modificarea procentului de atribuire a cotizaţiei, de la 70% la 30% în favoarea CD la 70% la 30% în favoarea filialelor;
7. Raport de activitate al juriştilor, cu prezentarea tuturor dosarelor în care este implicat sindicatul sau membrii din conducerea sindicatului, din fondurile sindicale. Să se prezinte CNR contractele de reprezentare semnate cu casele de avocatură. Şeful departamentului juridic să atragă în mod serios atenţia caselor de avocatură asupra seriozităţii privind reprezentarea sindicaliştilor în instanţă. S-au pierdut procese din vina avocaţilor care fie nu s-au prezentat fie nu au avut drept de reprezentare, ceea ce denotă lipsă de respect şi seriozitate. Departamentul Juridic să acorde atenţie si proceselor din teritoriu, nu numai celor din capitală;
8. Departamentul Secretariat să prezinte situaţia la zi cu numărul membrilor de sindicat incluzând situaţia restanţelor la achitarea cotizaţiei pe anii 2010, 2011, 2012;
9. Departamentul financiar să prezinte situaţia financiară a filialelor cu probleme, restantele sau ne justificarea cheltuielilor. De asemenea să prezinte situaţia financiar contabilă, cheltuielile pe 2012, pe departamente şi filiale şi organele care au aprobat cheltuielile respective. De asemenea să prezinte Raportul privind bugetul pe 2012 şi propunerea de buget pe 2013. Elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SCMD pe baze reale, având în vedere situaţia evidenţelor de personal şi contabile la acest moment, cu posibilitatea ajustării în funcţie de evoluţia numerică a membrilor sindicatului.
10.    Filialele să prezente începând cu 2013 raport financiar şi documentele justificative către Comitetul Director numai pentru sumele ce le vor primi direct de la conducerea sindicatului din cei 30 % ai CD. Pentru sumele ce le revin filialelor, documentele justificative şi situaţia cheltuielilor se va prezenta în fata adunărilor generale proprii. Departamentul financiar sau Comisia de cenzori poate executa prin sondaj controale asupra modului în care filialele respectă normele privind cheltuirea fondurilor proprii şi va înştiinţa CNR asupra controalelor desfăşurate şi concluziilor desprinse în urma controlului;
11. Şedinţele CD să capete un aspect mai democratic, să devină deschise sindicaliştilor, să fie anunţate pe blogul SCMD sau să fie informate filialele din timp, cu tematica ce va fi abordată cu posibilitatea participării tuturor ce doresc să ia parte la ele, cu respectarea bineînţeles a drepturilor ce le revin ca simpli participanţi;
12. Procesele verbale ale şedinţelor CD să fie trimise prin mail tuturor filialelor, cu punctele de vedere şi propunerile luate şi modul în care a votat fiecare membru. La fel să se procedeze şi în ceea ce priveşte şedinţele BOC;
13. Să se facă demersurile necesare către autorităţi pentru declararea SCMD ca organizaţie reprezentativă pentru cadrele militare în rezervă cu toate drepturile ce îi vor reveni conform legislaţiei în vigoare;
14. Rezolvarea în regim de urgenţă a aspectelor şi procedurilor mecanismului economico-financiar al sindicatului, mecanism care continuă să sufere periclitând grav activitatea filialelor;
15.  Să se analizeze cu maximă seriozitate înaintarea unui proces la CEDO, în lumina deciziei luate pe procesele deja cunoscute. Sindicatul nu are suficienţi bani pentru a-i arunca pe procese inutile care vor aduce câştig numai avocaţilor clientelari;
16.  Viitoarele procese la CEDO să fie coordonate iar strategia să se stabilească cu consultarea unei case de avocatură serioasă şi expertă în domeniu, iar finalizarea acordului să se facă numai după informarea şi acordul filialelor;
17. Având în vedere micşorarea drastică a numărului de membri cotizanţi, revederea şi reducerea salarizării în cadrul SCMD;
18. Elaborarea unui document de organizare şi funcţionare a departamentului financiar, unitar, cunoscut şi respectat de toate filialele, având la bază legislaţia în vigoare, în vederea eliminării ordinelor sau instrucţiunilor date în funcţie de starea emoţională a unui membru din conducere sau altul;
19. Diversificarea activităţilor filialelor şi pe domenii altele decât manifestările şi demonstraţiile de protest, a metodelor de popularizare a activităţilor, aşa cum a realizat filiala Craiova cu ocazia Zilei Naţionale;
20. Să se pună în discuţie la viitoarea CNR problema obţinerii de personalitate juridică şi de către filiale în vederea uşurării activităţilor de realizarea de contracte şi înţelegeri pe plan local, activităţi mult îngreunate acum de imposibilitatea participării domnului Dogaru la mai multe activităţi în acelaşi timp. Toate filialele participante au îmbrăţişat această idee;
21. Rezolvarea problemelor cauzate de lipsa unui Secretar General, ale cărui sarcini, vitale nu au fost preluate de nimeni după suspendarea acestuia. În acest sens , CD este rugat să discute cu domnul Monac, ca şi cu ceilalţi vicepreşedinţi suspendaţi în vederea stabilirii poziţiei acestora faţă de sindicat pentru a putea lua măsura preluării sarcinilor acestora sau înlocuirii.
22. Revitalizarea activităţilor departamentelor sindicatului, unele dintre ele fiind practic inoperabile, fiind subliniate în acest sens departamentele juridic şi financiar.
23. Implicarea tuturor vicepreşedinţilor CD cu sarcini precise în cadrul sindicatului, printr-o activitate concretă, activă, cu raport de activitate, nu doar cu prezenţa pe manşeta blogului. A fost evidenţiată activitatea total contraproductivă a departamentului Media, în care s-au investit bani, tehnică dar nu se poate lăuda decât cu câteva prezenţe pe posturile de televiziune dar şi acelea la standarde scăzute;
24. Rezolvarea problemei Blogului SCMD prin transferarea acestuia pe contul SCMD cu toate aspectele ce revin din aceasta. Eliminarea restricţiilor la comentariile pe blogurilor sindicatului, fapt ce încalcă dreptul la opinie a membrilor de sindicat şi schimbul de experienţă;
25. CD prin Departamentul Juridic să studieze Recomandarea Consiliului Europei privind sindicatele în Armată, art. 7, în vederea demarării punerii în aplicare a acestora şi în România;
26. Luarea măsurilor necesare armonizării Statutului cu Legea Dialogului Social şi a ROF cu Statutul, în aşa fel încât acestea să capete o formă unanim acceptată gata de a fi introduse spre aplicare şi înştiinţare către judecătorie;
27. Discutarea şi clarificarea modului în care SCMD a fost ancorat în CNSC, delimitarea politicii celor două entităţi, consultarea CD şi a filialelor în toate problemele ce implică relaţiile cu o altă asociaţie sau entitate politico-socială, eliminarea confuziilor care se fac în ceea ce priveşte politica CNSC şi SCMD. Sindicatul sau preşedintele acestuia nu poate să vorbească în numele CNSC şi nici CNSC sau preşedintele acestuia nu poate face declaraţii în numele SCMD fără acordul CD respectiv al filialelor. Sindicatul nu se identifică până la confundare cu asociaţii sau formaţiuni care ne-au contestat şi ne contestă încă şi nici nu poate susţine toate aberaţiile unora dintre ele doar de dragul unei solidarităţi prost înţeleasă;
28. Analizarea cu mai multă profunzime a aspectelor legate de statele vecine, evitarea unor acte sau declaraţii care pot crea conflicte diplomatice sau pune într-o lumină proastă sindicatul, armata sau statul român. Sindicatul nu are atribuţiuni pe aspecte de politică externă a statului român, iar luările de poziţie pe diferite aspecte externe trebuie să se facă în regim strict sindical;
29. Renunţarea pe moment în declaraţiile conducerii sindicale la pretenţiile privind patrimoniul armatei atâta vreme cât legal nu putem cere acest lucru. Insistarea pe acest subiect, creează falsa impresie că sindicatul urmăreşte intrarea în posesie şi eventual dezvoltarea unor afaceri imobiliare proprii şi sunt şi aşa destule subiecte pe marginea cărora societatea civilă nu ne agreează. În cel mai fericit caz se pot face propuneri şi se poate insista pe aspecte legislative sau ordine ale MApN care defavorizează sindicatul care este astfel discriminat faţă de alte asociaţii. Abia după rezolvarea acestor probleme se poate discuta despre ceea ce putem administra;
30. CCF respinge orice încercare de a transforma sindicatul sau conducerea sindicatului în remorca vreunui partid indiferent care ar fi acela şi cu atât mai mult, transformarea sindicatului într-o mişcare politică sau asociaţie politică, gen UDMR. Orice membru de sindicat este liber să adere la ce partid doreşte să candideze pe listele oricărui partid şi pe orice demnitate doreşte dar o face în nume propriu, fără să implice sindicatul în aceste activităţi sau fără să se angajeze în numele colegilor de sindicat dacă nu are acordul acestora ca indivizi;
31. Conducerile sindicatului atât la nivel central cât şi la nivel de filială să îşi stabilească un număr de reprezentanţi, cu o bună reputaţie, fără pete în activitate, buni oratori, bine pregătiţi,care să participe la emisiunile televizate mandataţi de membrii filialelor sau de CD. SCMD, rezerviştii au pierdut suficient în imagine , ca să îşi permită să mai piardă pe mâna unor oameni nepregătiţi care indiferent de subiectul în discuţie, se prezintă cu aceleaşi slogane care irită şi ne aduc deservicii;
32. Eliminarea atitudinii ameninţătoare, de frondă, a şantajului inutil în discuţiile cu partenerii de la care încercăm să ne obţinem drepturile. Vechea conducere nu ne-a băgat în seamă indiferent cum i-am abordat. Actuala putere a dat semne şi dovezi că doreşte să ne rezolve problemele (chiar dacă nu atât de repede cum am dori noi) atâta vreme cât poziţia noastră a fost una de înţelegere, negociere cooperare. Când acţiunile conducerii sindicatului au devenit ameninţătoare, imperative, de pe poziţii nejustificate de forţă, s-a observat o reacţie normală de respingere, iritare, îndepărtare. Astfel s-a ajuns la respingerea proiectului pe L-329, în două comisii ale parlamentului ca urmare a gafelor şi atitudinii conducerii sindicatului;
33. CCF se opune categoric idei de fărâmiţare a filialelor care şi aşa au devenit destul de mici prin renunţarea unui număr foarte mare de rezervişti la calitatea de sindicalist. Forţa unei filiale stă în numărul de membri, calitatea acestora şi natura activităţilor desfăşurate, impactul asupra societăţii, seriozitatea, consistenţa şi diversitatea acţiunilor întreprinse. În plus, mai multe filiale, înseamnă mai multe sedii, mai multe cheltuieli administrative şi în acest moment majoritatea filialelor abia îşi pot plăti chiriile;
34.      CCF se delimitează şi cere preşedintelui să îşi ceară scuze în faţa CNR pentru afirmaţiile total neinspirate privind declanşarea haosului indiferent de natura sa, declaraţii care alături de altele asemănătoare şi de unele ameninţări violente au dus la declanşarea unor luări de poziţie în media deosebit de nefavorabile SCMD, chiar jignitoare faţă de haina militară mergând până la declararea rezerviştilor ca noii mineri ai ţării, cu trimitere la mineriade;
35. CCF recomandă realizarea unei colaborări reale şi mai eficiente cu sindicatele şi asociaţiile militarilor, poliţiştilor, ale jandarmilor, ale lucrătorilor din penitenciare, tuturor celor cu care împărtăşim interese şi legislaţie comună. Realizarea unei federaţii sau confederaţii sindicale ale celor din Sistemul Naţional de Apărare ar rezolva şi problema reprezentativităţii. E timpul să lăsăm orgoliile personale, dorinţele hegemonice, ambiţiile de conducere şi să urmărim interesele sindicaliştilor;
36. CCF cere conducerii SCMD să invite la CNR reprezentanţii tuturor ministerelor care interferează şi au impact asupra vieţii sindicaliştilor, inclusiv a primului ministru;
37. CCF cere conducerii sindicale, celor ce apar în media din partea sindicatului, să dea întotdeauna dovadă de decenţă în exprimare, să nu se lase angrenaţi în discuţii polemice, să refuze subiectele care nu au legătură cu activitatea sindicatului, să respecte haina militară şi să nu aducă atingere demnităţii militarilor prin faptele, declaraţiile, atitudinile şi intervenţiile lor;
38. Recomandăm Comitetului Director studierea documentelor Rezoluţiei cu toate propunerile ca şi cele ale altor filiale şi supunerea acestora în discuţia CNR. La stabilirea strategiei SCMD să se aibă în vedere şi propunerile filialelor şi ale CCF. Filialele aşteaptă un răspuns din partea Comitetului Director cu puncte de vedere şi măsuri.
39. CCF cere imperativ CD şi BOC să trateze cu toată seriozitatea cererile şi problemele filialelor, să nu mai dea dovadă de aroganţă şi indiferenţă, să răspundă tuturor documentelor şi cererilor înaintate de filiale;
         III.  CCF l-a desemnat pe Col.(r) Naon Ioan Mişu să reprezinte interesele şi punctele de vedere comune filialelor la CNR.
           IV.  CCF luat act de propunerea filialei Argeş care s-a oferit să găzduiască următoarea şedinţă.

ACORD DE CONSTITUIRE
1. În baza Declarației Universale a Drepturilor Omului articolele 18 - 20, a Constituției României, articolele 29-31, 39-40 și a Statutului SCMD articolele12 (g, j, l) și a Rezoluției Conferinței Comune a Consiliilor de Coordonare și Consultative ale SCMD din zona de Sud –Vest din data de 02-03 Februarie 2012, reprezentanţii filialelor prezenţi la Craiova în data de 13.10 2012 convin de comun acord, având girul și acordul membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, să constituie Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din zona de Sud-Vest a țării (regiunea Olteniei);
2. Prezentul acord se încheie în scopul coordonării activităților sindicaliștilor din filialele semnatare în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat și cunoașterii și informării reciproce, colaborării, sprijinului în toate acțiunile ce se vor desfășura la nivel zonal în spiritul documentelor enunţate la punctul 1;
3. Consiliul Consultativ al Filialelor numit în continuare CCF nu își propune și nu urmărește să se substituie conducerii SCMD, ci se constituie o verigă în lanțul conducerii ușurând astfel comunicarea și unitatea de acțiune cu Conducerea Sindicatului şi celelalte filiale sau Consilii Consultative înfiinţate sau ce se vor înfiinţa pe baza propriei lor voinţe, printr-o informare mai activă în plan orizontal şi vertical și un sprijin activ, real la nivel zonal dar și prin ușurarea transmiterii unor puncte de vedere comune către Comitetul Director. Informarea acestora se va face, în părţile ce fac interesul, printr-un document ce va fi agreat de membrii CCF după fiecare şedinţă;
4. Filialele componente înțeleg că această formă de colaborare recomandă dar nu obligă nici o filială să acționeze sau să participe la acțiuni care nu sunt aprobate de Adunările Generale sau conducerile proprii;
5. Filialele componente vor coopera și vor menține o legătură permanentă atât informativă cât și acţională cu celelalte Consilii Consultative înființate în alte zone, pentru a realiza unitatea de acțiune a sindicaliștilor și o mai bună cunoaștere a problemelor la nivel micro și macro sindical;
6. Consiliul va avea o structură de coordonare formată din reprezentanți stabiliți de fiecare filială în parte, iar conducerea ședințelor va fi asigurată în mod democratic, prin rotație conform unei planificări ce va fi definitivată de membrii CCF la prima ședință;
7. Ședințele CCF vor avea loc trimestrial sau în mod excepțional ori de câte ori apar probleme de ordin sindical sau care influențează într-un fel sau altul drepturile sindicaliștilor, probleme ce necesită coordonarea acțiunilor la un moment dat;
8. CCF va fi constituit din reprezentanții fiecărei filiale componente, dar la ședințele comune pot participa oricâte persoane va desemna fiecare filială în parte; fiecare filială îşi va desemna reprezentantul la şedinţă de preferabil acelaşi, dar persoana poate fi schimbată în funcţie de probleme obiective ce pot apărea.
9. Locul de desfășurare a ședințelor se va stabili în cadrul ultimei şedinţe pentru ședința viitoare;
10. Votul în cadrul CCF va di deschis, fiecare filială componentă având dreptul la un vot indiferent de numărul de participanți la ședință. Hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii simple din numărul participanţilor cu drept de vot;
11. Prin semnarea acordului, părţile semnatare înţeleg :
  • Să se sprijine reciproc in acţiunile desfăşurate şi să nu întreprindă acţiuni de defăimare, lovire,  sau denigrare a uneia din părţi;
  •  Să stabilească, pentru acţiuni de interes comun, strategii si planuri de acţiune,  aprobate prin consens de toate părţile;
  •  Că pentru punctele sau acţiunile în care una din părţi nu îşi exprimă acordul, aceasta se poate abţine şi nu va fi implicată, acest lucru urmând a fi specificat de partea în cauză;
  •  Ca pe baza planului comun de acţiune, să elaboreze apeluri, notificări, manifeste,  propuneri de interpelări parlamentare, scrisori adresate forurilor de decizie locală si naţională ca şi propuneri, iniţiative planuri de acţiune pentru celelalte Consilii de Coordonare şi Conducerea Centrală a Sindicatului atunci când situaţia impune;
  •  Să elaboreze şi să aprobe prin consens aceste documente ce vor fi emise cu semnătura reprezentanţilor filialelor si ștampila Filialei unde se desfăşoară şedinţa. În situaţii urgente când informarea sau decizia ce se va lua nu poate fi semnată de toţi membrii CCF dar este discutată sau acceptată, filialele membre îşi vor transmite acordul prin poşta electronică sau fax, iar decizia va fi astfel luată cu acordul transmis, semnată şi ştampilată de filiala desemnată prin consens.
  • Să anunţe orice schimbare de opinie vizavi de deciziile luate în comun sau retragerea dintr-o activitate sau din Consiliu.
12. În afara acţiunilor comune ce vor purta girul si semnătura reprezentanţilor filialelor componente, fiecare parte îşi desfăşoară activităţile în concordanţă cu deciziile proprii sau sarcinile primite de la conducerea sindicatului, fără a implica în vreun fel sau altul, părţile semnatare ale Acordului;
13. Actualul Acord se încheie pe perioadă nelimitată şi se consideră reînnoit la fiecare aniversare fără a necesita alte înscrisuri sau convenţii atâta vreme ce nu s-a exprimat oficial nici o cerere de retragere;
14. Actualul Acord poate fi îmbunătăţit sau extins de comun acord ori de câte ori părţile semnatare vor considera necesar ;
15. Părţile semnatare îşi vor desfăşura toate activităţile şi acţiunile sub semnul respectului reciproc, al onoarei si demnităţi, al apărării si respectării drepturilor membrilor asociaţi şi tuturor celor reprezentaţi de semnatarii Acordului;
16. Toate acţiunile ce se vor desfăşura vor respecta Constituţia ţării, legislaţia în vigoare care reglementează activitatea părţilor semnatare, statutul şi regulamentul de ordine interioară legal adoptate.
17. La actualul Acord se poate afilia orice altă filială din zona geografică de Sud- Vest, care îşi exprimă această opţiune şi este de acord cu termenii Actului de Constituire.


Comunicat


Comunicat
Sâmbătă 13 octombrie la Craiova s-a constituit "CONSILIUL CONSULTATIV" al Filialelor SCMD din zona de sud-vest.
Ședința comună a BO al Filialelor din zona de sud-vest, s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, prietenească, în spirit constructiv pentru dezvoltarea SCMD și apărarea intereselor membrilor de sindicat.
Au fost dezbătute probleme de interes comun și s-au armonizat propunerile Filialelor în vederea elaborării Proiectelor de Hotărâre propuse a fi adoptate la CNR.
Cu mulțumiri participanților,
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova
NOTA: Din partea conducerii centrale a SCMD nu a participat nimeni, deși organizatorii au adresat Comitetului Director invitația de a participa la această activitate.