24 iunie 2013

LEGEA ,,REPARATORIE" A TRECUT, MERGE SPRE PROMULGARE!Titlul legii
Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Art.1. -
(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.

(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin.(1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

Art.2.
- (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art.107 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.


                                                     RAPORTUL COMISIILOR REUNITE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
Nr.32/204/2013
Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
Nr.27/326/2013
Bucureşti, 17.06.2013
PL. x. 164/2013
RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis cu adresa nr. PL.x. 164 din 27 mai 2013 şi înregistrat cu nr.32/204 din 27.05.2013, respectiv nr. 27/326 din 27 mai a.c .
Consiliul Legislativ, cu nr. 252/09.04.2013, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social, cu nr. 1001 din 02.04.2013, a avizat nefavorabil această iniţiativă legislativă.
Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr. 2805/DRP din 18.04.2013, susţine adoptarea acestei propuneri legislative sub condiţia prevederii în textul acesteia că intrarea în vigoare a soluţiilor preconizate să se facă începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor pentru beneficiarii ale căror drepturi au fost diminuate în urma recalculării sau revizuirii pensiilor.
2. Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de lege s-a făcut în şedinţe separate, Comisia pentru apărare în data de 28 mai şi 17 iunie 2013, respectiv Comisia pentru muncă la data de 17 iunie a.c.
1
2
La şedinţa Comisiei pentru apărare au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 membri ai acesteia. La şedinţa Comisiei pentru muncă au fost prezenţi 27 de deputaţi din totalul de 28 membri ai acesteia.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
5. Senatul, în şedinţa din data de 22 mai a.c., a adoptat această propunere legislativă.
6. Potrivit prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiilor au participat în calitate de invitaţi domnul secretar de stat Vasile Costea, şeful Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, col. Valeriu Roşu - Casa de pensii sectorială a MApN, Paul Nuţă - director adjunct Casa de pensii sectorială a MAI, gl. Scornea Dorel - director financiar SRI, col. Panaitescu - director adjunct al Casei de pensii a SRI, col. Iorga Eugen - consilier juridic SRI, Maria-Ana Enache - şef serviciu şi Roxana Petrescu - director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună adoptarea proiectului de lege cu amendamentele cuprinse în anexe (admise şi respinse).
Preşedinte,
Ion MOCIOALCĂ
Preşedinte,
Florin IORDACHE
Secretar,
Gheorghe EMACU
Secretar,
Mihăiţă GĂINĂ
cons. Daria Cotoc cons. Elena Anghel
3
Anexa nr.1
Amendamente admise
Nr. crt.
Text adoptat de Senat
Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Motivarea
amendamentelor propuse
1.
Titlul legii
Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nemodificat.
2.
Art.1. - (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Nemodificat.
3.
Art.1.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.
Autor: Comisiile.
Pentru a fi acoperite integral prin bugetul asigurărilor sociale de stat sumele necesare pentru reîntregirea pensiilor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr. 119/2010 şi a OUG nr. 1/2011.
4
Nr.
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Motivarea
amendamentelor propuse
4.
Art.1
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin.(1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Nemodificat.
5.
Art.2.- (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art.107 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Nemodificat
5
Anexa 2
Amendamente respinse
Nr. crt.
Text adoptat de Senat
Text propus
(autorul amendamentelor)
Motivarea respingerii amendamentelor
1.
Art.1. - (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
…………………………………………………………….
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art.1.- (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010, cuantum la care se adaugă suma obţinută de către fiecare beneficiar prin actualizarea punctului de pensie conform prevederilor OUG nr. 1/2013, pentru completarea şi modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(4) Cuantumul pensiei calculat conform alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul calculat conform alin. (1).
Autori: d-nii deputaţi Ion Mocioalcă, Niculae Mircovici, Gheorghe Emacu, George Scutaru
Prin adoptarea acestui amendament s-ar crea dispoziţii retroactive şi inechităţi faţă de ceilalţi beneficiari.
Textul adoptat de Comisii este cuprinzător.
6
2.
Art.1. - (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010calculat conform alin.(1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art.1. - (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, revin la valoarea din 2010 şi se recorelează conform metodologiei de la alin. (2) şi (3).
(2) Pentru pensiile prevăzute la alin.(1) se corectează punctajul mediu anual, prin raportarea cuantumului pensiei cuvenite în luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2010.
(3) Cuantumul pensiilor recorelate se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual stabilit conform alin.(2) cu valoarea unui punct de pensie valabilă la data intrării în vigoare a legii.
(4) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(3) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
(5) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent se adaugă la cuantumul pensiei stabilit conform alin. (3).”
Autori: d-nele deputat Alina Gorghiu şi Liliana Mincă
Prin adoptarea acestui amendament s-ar crea dispoziţii retroactive şi inechităţi faţă de ceilalţi beneficiari.
Textul adoptat de Comisii este cuprinzător.
7
3.
Art.1. - (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010calculat conform alin.(1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art.1. - (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, revin la valoarea din decembrie 2010 şi se recorelează conform metodologiei de la alin.(2) şi (3).
(2) Pentru pensiile prevăzute la alin.(1) se corectează punctajul mediu anual, prin raportarea cuantumului pensiei cuvenite în luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2010.
(3) Cuantumul pensiilor recorelate se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual stabilit conform alin.(2) cu valoarea unui punct de pensie valabilă la data intrării în vigoare a legii.
(4) Drepturile băneşti prevăzute la alin.(3) se cuvin de la data de 1 ianuarie 2011.
(5) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, iar plata drepturilor restante se va face eşalonat, pe o perioadă de 3 ani, în tranşe stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(6) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010calculat conform alin.(3).
Autori: d-nii deputaţi Costin Gheorghe şi Bogdan Gheorghe
Prin adoptarea acestui amendament s-ar crea dispoziţii retroactive şi inechităţi faţă de ceilalţi beneficiari.
Textul adoptat de Comisii este cuprinzător.
8
4.
Art.1.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
Art.1.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu data de 1 august 2013.
Autor: dl deputat Iulian Vladu
5.
Art.2.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art.107 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Art.2.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.
Autor: dl deputat Kerekes Karoly
Varianta adoptată este favorabilă beneficiarilor.
6.
Art. nou
Art.3. - Prevederile prezentei legi se aplică şi pensiilor recalculate sau revizuite conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr 59/2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 literele c,d,e,f,g, h aprobată prin Legea 109/2010, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna august 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna august 2010.
Autori: dl senator Dragoş Luchian, d-nii deputaţi Ciubotaru Lucian, Palăr Ionel şi d-na deputat Marcu Viorica
Prin adoptarea acestui amendament s-ar crea dispoziţii retroactive şi inechităţi faţă de ceilalţi beneficiari.
Textul adoptat de Comisii este cuprinzător.