25 iulie 2011

SCMD - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CONSILIUL NATIONAL AL REPREZENTANTILOR
(Data, locul de desfasurare vor fi anuntate dupa 15 septembrie a.c. iar participantii vor fi stabiliti pe baza de convocator, conform statutului)

ORDINE DE ZI
1. Deschiderea lucrarilor Consiliului National al Reprezentantilor
2. Bilantul activitatii SCMD in perioada august 2010 – septembrie 2011
3. Prezentarea si aprobarea R O F
4. Prezentarea bilantului contabil pe 2010
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
6. Raportul Comisiei de Cenzori
7. Prezentarea Strategiei de actiune a SCMD pentru 2012, in perspectiva schimbarilor structurale din Romania
8. Hotarare asupra petitiilor, apelurilor si propunerilor adresate C N R
9. Discutii
10. Rezolutia Consiliului National al Reprezentantilor
11. Incheierea lucrarilor Consiliului National al Reprezentantilor

TERMENE DE URMARIT :
• Pana pe 05.07 – constituirea Departamentelor si elaborarea Instructiunilor de organizare si functionare a acestora
• 11.07 – 20.08 - analiza, la nivelul filialelor, a documentelor supuse aprobarii CNR
• 20.08 – 01.09 - analiza propunerilor filialelor si elaborarea documentelor proiect
• 01.09 – 10.09 - discutarea in Comitetul Director a Ordinii de zi si a documentelor pentru CNR
• 10.09 – 15.09 –elaborarea, in forma finala, a documentelor pentru CNR si stabilirea datei desfasurarii CNR


- PROIECT -
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate
(ROF – SCMD)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1 Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, denumit în continuare SCMD, este o organizaţie cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii sindicatelor nr.54, din 24 ianuarie 2003 care reuneşte, fără discriminare, pe baza liberului consimţământ, cadre militare în rezervă, disponibilizate, conform OG nr.7/1998, a altor acte normative conjucturale, precum şi cadre militare în rezervă şi în retragere, indiferent de structura sistemului naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică din care provin şi care aderă la Statutul, scopul şi obiectivele Sindicatului.
Art.2 ROF reprezintă, alături de Statut, un document de reglementare a activităţii SCMD, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.
Art.3 Prezentul ROF este elaborat în conformitate cu Statutul SCMD şi produce efecte ca şi acesta.

CAPITOLUL II
Organizarea şi conducerea sindicatului, structură, atribuţii funcţionale

Art.4 SCMD este organizat funcţie de scopul şi obiectivele pe care acesta le are de îndeplinit, astfel:
1. la nivel central – Comitet Director, Birou Operativ Central, Comisie de Cenzori, Secretariat General şi Departamente pe domenii de activitate.
2. la nivel teritorial – Filiale Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).
Art.5 Organele de conducere şi control ale SCMD sunt:

A) Organe Centrale de Conducere
a) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor – organul suprem de conducere.
b) Comitetul Director.
c) Biroul Operativ Central.
d) Preşedintele Sindicatului.
e) Secretarul General.
f) Vicepreşedinţi.
B) Organe Centrale de Control
a) Comisia de Cenzori
C) Organe Teritoriale de Conducere
a) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale,
Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).
b) Biroul Operativ Judeţean Municipal, Orăşenesc şi de Sector (pentru Municipiul Bucureşti).
Organe Centrale de Conducere

a) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor
Art.6.(1) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este organul suprem de conducere al SCMD, lucrările sale desfăşurându-se, anual, în şedinţe ordinare.
(2) În situaţii excepţionale Consiliul Naţional al Reprezentanţilor se poate convoca de către Comitetul Director sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Comitetului Director.
(3) În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de Statut şi ROF, Consiliul Naţional al Reprezentanţilor adoptă şi emite Hotărâri.
Art.7. La lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor participă ca reprezentanţi cu drept de vot:
a) membrii Comitetului Director, membrii fondatori şi şefii Departamentelor.
b) preşedinţii Birourilor Operative ale filialelor.
c)delegaţii desemnaţi de Adunarea Generală a Filialelor Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti), după cum urmează:
între 50 şi 100 de membrii - 1 delegat
între 101şi 200 de membrii - 2 delegaţi
între 201 şi.300 de membrii - 3 delegaţi
peste 300 de membrii - 4 delegaţi
Art.8. Documentele care urmează a fi discutate la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, inclusiv listele cu candidaturile depuse pentru Comitetul Director, trebuie prezentate, de către Secretarul General, Comitetului Director, cu cel puţin 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.9. Convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.
Art.10. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este legal constituit dacă la şedinţă participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegaţi, hotărârile adoptându-se numai în cazul unei majorităţi absolute a celor prezenţi.
Art.11. La lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor pot participa, fără drept de vot, membrii onorifici ai SCMD, membrii Comisiei de Cenzori, observatori şi invitaţi, precum şi reprezentanţi ai mass- media.
Art.12 Conducerea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor este asigurată de preşedintele SCMD, împreună cu un prezidiu format din membrii Comitetului Director.
Art.13. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor are următoarele atribuţii:
a) aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură.
b) constituie şi validează componenţa numerică şi nominală a Comitetului Director,
a Preşedintelui şi a Secretarului General.
c) stabileşte obiectivele şi strategia SCMD pentru perioada următoare.
d) hotărăşte asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate Sindicatului.
e) hotărăşte asupra afilierii Sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional.
f) aprobă schimbarea sediului Sindicatului.
g) aprobă nivelul cotizaţiilor pentru organizaţia internaţională la care este afiliat.
h) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director şi
Comisia de Cenzori.
i) aprobă şi modifică Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Sindicatului.
j) validează excluderea membrilor, cu excepţia celor care se retrag din SCMD.
k) numeşte şi revocă, individual sau colectiv, membrii Comitetului Director şi a
Comisiei de Cenzori.
l) validează preşedintele Comisiei de Cenzori.
m) hotărăşte asupra măsurilor de verificare privind activitatea şi gestiunea organelor
de conducere, administrare şi control.
n) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SCMD.
o) hotărăşte asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii
Sindicatului.
p) hotărăşte plata indemnizaţiilor membrilor Comitetului Director, a Comisiei de
Cenzori, precum şi validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestor
activităţi.
q) adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor
societăţi comerciale care să asigure fondurile necesare funcţionarii şi îndeplinirii
scopului Sindicatului.
r) examinează propunerile prezentate de membrii de sindicat, prin Birourile
Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector şi decide cu privire la
rezolvarea acestora, remiţând Comitetului Director sarcina rezolvării lor.
s) hotărăşte dizolvarea Sindicatului şi adoptă orice alte hotărâri care, conform
Statutului şi legislaţiei în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a Consiliului
Naţional al Reprezentanţilor.

b) Comitetul Director
Art.14.(1) Comitetul Director este organul de conducere al Sindicatului în intervalul dintre două Consilii Naţionale al Reprezentanţilor, lucrările sale desfăşurându-se, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la data stabilită de Biroul Operativ Central.
(2) Convocarea se face în scris sau telefonic, de către Secretarul General, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.
(3) Comitetul Director este statutar întrunit cu participarea a cel puţin jumătate plus unul din membrii.
(4) În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de Statut şi ROF, Comitetul Director adoptă şi emite Decizii.
(5) Deciziile Comitetului Director se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi.
Art.15.(1) Comitetul Director este compus din Preşedintele Sindicatului, Secretarul General şi un număr impar de vicepreşedinţi.
(2) Funcţia de preşedinte al Comitetului Director este asigurată de către Preşedintele SCMD.
(3) Membrii fondatori, in perioada dintre mandatele Comitetului Director au dreptul sa propună completarea acestuia cu noi membri.
Art.16. Şedinţele Comitetului Director sunt conduse de Preşedintele Sindicatului, iar în lipsa acestuia de Secretarul General.
Art.17. La şedinţele Comitetului Director pot fi invitaţi preşedinţi de filiale, preşedintele Comisiei de Cenzori, alte persoane.
Art.18. Şedinţele Comitetului Director vor fi consemnate într-un proces verbal al şedinţei, de către o persoană din cadrul Secretariatului General al SCMD, care participă, permanent, la aceste şedinţe.
Art.19. Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea Sindicatului pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
luate de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
b) elaborează proiecte de politici şi strategii ale Sindicatului.
c) aprobă investiţiile Sindicatului şi acţiunile promovate.
d) aprobă statul de funcţii şi nivelul de salarizare al angajaţilor.
e) organizează și stabileşte componenţa şi atribuţiile Departamentelor.
f) adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea şedinţelor
Comitetului Director.
g) asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale
Sindicatului.
h) coordonează, monitorizează şi controlează întreaga activitate a structurilor
SCMD.
i) execută orice alte atribuţii şi îndeplineşte însărcinările stabilite de către
Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
j) înfiinţează şi organizează noi filiale ale Sindicatului.
k) angajează contabilul şef al Sindicatului.
Art.20. În cazuri excepţionale, în condiţiile prevăzute de Statut, Comitetul Director propune Consiliului Naţional al Reprezentanţilor revocarea din funcţie a Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi Secretarului General şi decide asupra interimatului acestor funcţii.
c) Biroul Operativ Central
Art. 21. (1) Biroul Operativ Central este organul care conduce activitatea curentă a Sindicatului, în intervalul dintre şedinţele Comitetului Director, şi este format din Preşedintele şi Secretarul General al Sindicatului.

NOTĂ: Orice birou, comitet, comisie şi alt organ de conducere trebuie să fie format din minimum 3 (trei!) persoane, ca să se asigure democraţia şi validitatea votului. Ştiu că aşa figurează şi în Statut, dar nu este nici normal nici legal. Dacă nu există minimum trei persoane în birou (comitet, comisie etc.), atunci apar suspiciuni de potenţiale aranjamente sau chiar abuzuri şi ilegalităţi.
Aşadar, mai trebuie inclusă o persoană în acest Birou Operativ!!! De exemplu, trebuie înfiinţat un post de prim-vicepreşedinte, ce trebuie inclus în acest birou operativ.
De remarcat că, mai jos, la art. 47. (1), se arată ca Biroul Operativ al filialelor este compus din trei membri. De ce la nivel judeţean componenţa este corectă, de „minimum 3 (trei) membri“, iar la centru nu?
(2) În exercitarea atribuţiilor proprii, Biroul Operativ Central emite Decizii, semnate de Preşedinte.
Art.22. Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:
a) organizează şi supervizează activitatea SCMD pentru realizarea, în bune
condiţii, a hotărârilor Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al
Reprezentanţilor.

b) coordonează activitatea Birourilor Operative din teritoriu şi Municipiul Bucureşti
şi după caz validează hotărârile Adunărilor Generale ale filialelor.
c) validează componenţa Birourilor Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi
de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).
d) suspendă activitatea Birourilor Operative teritoriale, în situaţia apariţiei unor
disfuncţionalităţi majore în activitatea acestora, luând, după caz,
următoarele măsuri:
 dispune verificarea activităţii Birourilor Operative suspendate.
 hotărăşte asupra conducerii curente a Filialei.
 propune Comitetului Director măsura suspendării, organizării de noi alegeri, sau reluarea activităţii biroului operativ suspendat.
e) armonizează, promovează şi apără interesele membrilor de sindicat.
f) îndeplineşte rezoluţiile Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi hotărârile
Comitetului Director, elaborând planuri concrete de acţiune.
g) urmăreşte bugetul şi verifică oportunitatea cheltuielilor şi a plăţilor angajate în
conformitate cu acestea.
h) soluţionează contestaţiile privind aplicarea sancţiunilor, cu excepţia
vicepreşedinţilor.
i) întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pe care îl supune spre
aprobare Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
j) stabileşte şedinţele de lucru ale Comitetului Director.
k) organizează, la nivel central, continuitatea conducerii.
l) coordonează activitatea Secretariatului General al SCMD.

d) Preşedintele Sindicatului
Art.23.(1) Preşedintele reprezintă SCMD în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi asigură conducerea executivă a organizaţiei la nivel naţional fiind responsabil de buna organizare şi funcţionare a acesteia.
(2) Preşedintele face parte din Biroul Operativ Central.
Art.24.(1) Preşedintele este ales prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
(3) În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte, funcţia acestuia va fi preluată de Secretarul General, până la organizarea, în termen de 30 de zile, de noi alegeri în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.25. Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele membrilor de sindicat în toate împrejurările.
b) urmăreşte şi impune respectarea Statutului şi ROF ului de către toţi membrii
de sindicat.
c) prezidează şedinţele Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al
Reprezentanţilor.
d) asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, şi deciziile
Comitetului Director precum şi ale Biroului Operativ Central.
e) coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale
Sindicatului.
f) deleagă competenţe potrivit Statutului.
g) este ordonator principal de credite şi dispune efectuarea de cheltuieli stabilite
în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
h) semnează corespondenţa oficială a SCMD.
Art.26. În exercitarea atribuţiilor proprii, Preşedintele Sindicatului emite decizii.

e) Secretarul General
Art.27.(1) Secretarul General face parte din Biroul Operativ Central şi veghează, alături de Preşedinte, la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale Sindicatului.
(2) Preia prerogativele Preşedintelui dacă acesta este în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.
Art.28.(1) Secretarul General este ales prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
(3) În caz de vacantare a funcţiei de secretar general, funcţia acestuia va fi preluată de unul din vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Director, până la organizarea, în termen de 45 de zile, de noi alegeri, în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.29. Secretarul General are următoarele atribuţii:
a) asigură funcţionarea tuturor componentelor structurii organizatorice şi
urmăreşte respectarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare de către membrii de sindicat.
b) coordonează şi răspunde de activitatea economico-financiară a Sindicatului şi
prezintă lunar Comitetului Director un raport scris privind situaţia financiară a
Sindicatului.
c) organizează ţinerea evidenţei dezbaterilor în şedinţe, a rezoluţiilor, hotărârilor
şi deciziilor luate şi consemnarea lor în procese verbale.
d) coordonează activitatea Departamentelor, prin vicepreşedinţi.
e) asigură actualizarea evidenţei membrilor Sindicatului.
f) se asigură de existenţa unei bune informări a membrilor de sindicat cu privire
la activităţile organizaţiei.
Art.30. În exercitarea atribuţiilor proprii, Secretarul General poate semna decizii, în absenţa Preşedintelui.

f) Vicepreşedinţi
Art.31. Vicepreşedinţii fac parte din Comitetul Director, asigură reprezentarea zonală şi de specialitate în conducerea la nivel naţional şi sprijină Biroul Operativ Central în conducerea operativă a organizaţiei.
Art.32.(1) Vicepreşedinţii sunt aleşi prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
Art.33. Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea sindicală în zona teritorială de responsabilitate.
b) coordonează activitatea de resort a Departamentelor.
c) informează lunar Comitetul Director cu problemele din domeniile de activitate
ale Departamentelor.
d) menţin o comunicare permanentă cu structurile teritoriale de unde vor prelua
toate problemele de interes general ale membrilor de sindicat şi se implică în
rezolvarea lor.

Organe Centrale de Control

a) Comisia de Cenzori
Art.34. Organul de control economico-financiar al Sindicatului este Comisia de Cenzori formată din 3 membri titulari, aleşi de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Art.35. Comisia de Cenzori este subordonată Comitetului Director şi este condusă de un preşedinte, ales de către comisie şi validat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.36. Poate ocupa funcţia de cenzor orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
• are studii superioare economice de specialitate sau cunoştinţe atestate prin acte (contabil autorizat sau expert contabil).
• nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, fals, înşelăciune, delapidare sau luare de mită.
• nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat.
Art.37. Preşedintele Comisiei de Cenzori trebuie să deţină calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.
Art.38. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Cenzori se va desfăşura în baza unui regulament propriu aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.39. Comisia de Cenzori realizează cel puţin două acţiuni de verificare pe an sau ori de câte ori consideră necesar, informând Comitetul Director despre rezultatele verificării. Anual prezintă un raport în faţa Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.40.Pe timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de această activitate, conform normativelor legale în vigoare.
Art.41. Preşedintele Comisiei de Cenzori primeşte o indemnizaţie al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.

Organe Teritoriale de Conducere

a) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti)
Art.42.(1) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector, denumită în continuare AGF, este structura ce reuneşte membrii de sindicat ai fiecărei filiale din zona administrativă de care aparţin(membrii fiecărei filiale de sector pentru Municipiul Bucureşti).
(2) AGF se convoacă semestrial (adunări ordinare) sau ori de câte ori este nevoie (adunări extraordinare).
(3) AGF este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi adoptă Hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
(4) În situaţia în care, la prima convocare a AGF, nu s-a întrunit numărul de jumătate plus unul din numărul membrilor, se convoacă o nouă AGF la care hotărârile sunt luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(5) Hotărârile AGF vor fi semnate şi parafate de către preşedinţii Birourilor Operative şi vor fi transmise, în termen de 3-5 zile de la adoptare, pentru validare, Comitetului Director.
(6) Filialele cu un număr de peste 300 de membrii propun candidaţi pentru Comitetul Director, propuneri care vor fi înaintate Secretariatului Tehnic al SCMD cu 45 de zile înainte de convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.43. Convocarea AGF trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.
Art.44. La AGF pot participa, fără drept de vot, membrii Comitetului Director, membrii onorifici ai SCMD, membrii Comisiei de Cenzori, şefii de Departamente centrale, observatori şi invitaţi, precum şi reprezentanţi ai mass- media.
Art.45. Lucrările AGF sunt prezidate de către membrii Biroului Operativ şi conduse de către preşedintele sau înlocuitorul de drept.
Art.46. AGF are următoarele atribuţii:
a) dezbate problemele de interes general şi particular, în conformitate cu prevederile Statutului, ROF şi ale altor acte normative în vigoare.
b) adoptă măsuri de natură organizatorică.
c) aprobă activitatea generală şi pe domenii a Biroului Operativ.
d) alege şi revocă membrii Biroului Operativ.
e) analizează şi propune cu privire la cererile de primire în sindicat sau excluderea
unor membrii.
f) dezbate şi propune orice măsură de interes local sau general în folosul
membrilor de sindicat.
g) desemnează delegaţii participanţi la lucrările Consiliului Naţional al
Reprezentanţilor
h) hotărăşte asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate Sindicatului.


b) Biroul Operativ Judeţean, Municipal, Orăşenesc şi de Sector (pentru Municipiul Bucureşti)

Art.47.(1) La nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Birouri Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector, denumite în continuare BO, cu minimum 3 membrii.
(2) BO este format din preşedinte, vicepreşedinte / vicepreşedinţi şi secretar.
(3) Durata mandatului acestora este de 4 ani.
(4) Prin excepţie, durata mandatului membrilor aleşi (pe funcţiile rămase vacante) în perioada de după alegerile generale este până la data viitoarelor alegeri generale.
(5) Membrii BO asigură conducerea executivă a Filialelor Judeţene Municipale, Orăşeneşti şi de Sector şi trebuie să fie validaţi de către Biroul Operativ Central.
(6) În exercitarea atribuţiilor proprii, BO adoptă Decizii semnate de Preşedinte.
Art.48. BO are următoarele atribuţii:
a) conduce organizaţia judeţeană, municipală, orăşenească şi de sector, conform
Statutului, ROF, precum şi a hotărârilor şi deciziilor Consiliului Naţional al
Reprezentanţilor, Comitetului Director, Biroului Operativ Central şi al hotărârilor
proprii.
b) reprezintă Sindicatul în raporturile cu terţi, în plan teritorial.
c) susţine activitatea sindicală şi coordonează membrii în conformitate cu strategia
organelor centrale de conducere, pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor
Sindicatului.
d) înregistrează şi ţine evidenţa membrilor de sindicat la nivel judeţean / municipal /
orăşenesc şi de sector.
e) pregăteşte şi consiliază membrii de sindicat.
f) analizează şi propune Biroului Operativ Central declanşarea unor forme de
protest pe plan local, prevăzute de legislaţia în vigoare.
g) coordonează şi ţine evidenţa acţiunilor şi mijloacelor specifice luptei sindicale.
h) numeşte administratorul de cont şi administrează patrimoniul filialei.

CAPITOLUL III
Structurile consultativ - executive de specialitate ale sindicatului

Art.49. Pentru punerea în aplicare a hotărârilor și deciziilor structurilor de conducere, precum şi pentru îndeplinirea scopurilor propuse, la nivel naţional şi teritorial, se organizează şi funcţionează Structuri Consultativ - Executive de Specialitate ale Sindicatului, astfel:
• la nivel central Departamente, Secretariatul General.
• la nivel teritorial Compartimente/Responsabili pe domenii de activitate.
Art.50. În scopul eficientizării activităţilor şi a focalizării eforturilor pe obiective comune, denumirile, atribuţiile şi componenţa nominală a compartimentelor şi responsabilităţilor stabilite la nivel teritorial vor fi similare celor de la nivel central.
Art.51. Denumirea şi compunerea Structurilor consultativ - executive la nivel central sunt prevăzute în Anexa nr.1.
Art.52. Departamentele / Compartimentele / Responsabilii pe domenii de activitate au, în principal, următoarele atribuţii:
o Acordarea de asistenţă de specialitate şi sprijin la solicitarea oricărui membru de sindicat, pe problematica solicitată.
o Elaborarea de studii, programe şi informări privind evoluţia domeniului respectiv.
o Monitorizarea şi reacţia rapidă la acţiunile guvernamentale sau de altă natură în domeniul de activitate.
Art.53. Pentru îndeplinirea unor obiective sau necesităţi cu caracter temporar, atât la nivel central cât şi teritorial, organele de conducere ale Sindicatului pot înfiinţa comisii pe probleme specifice. Din aceste comisii pot face parte atât membrii de sindicat cât şi persoane(specialişti) nemembrii de sindicat.
Art.54. La nivel central, Departamentele sunt în coordonarea Secretarului General, prin vicepreședinți. Acestea nu pot lua decizii sau hotărâri.
Art.55. La nivel teritorial, Compartimentele / Responsabilii sunt în coordonarea vicepreşedintelui BO şi nu pot lua decizii sau hotărâri cu caracter executiv.
Art.56. Organizarea şi funcţionarea Departamentelor se va desfăşura în baza unor instrucţiuni proprii, elaborate la nivelul fiecărui departament şi aprobate de Comitetul Director.
Art.57. Componenţa numerică şi nominală a Departamentelor se stabileşte de către Comitetul Director.
Art.58. Secretariatul General al SCMD este organul de execuţie care asigură suportul organizatoric şi logistic necesar desfăşurării activităţilor organelor de conducere centrale ale Sindicatului şi ale Departamentelor, evidenţa membrilor de sindicat, precum şi a documentelor emise sau primite de SCMD.
Art.59. Componenţa numerică şi nominală a Secretariatului General se stabileşte şi se aprobă de către Comitetul Director.


CAPITOLUL IV
Modul de dobândire şi încetare a calităţii de membru al SCMD. Procedura de contestare/revocare a membrilor de sindicat care ocupă funcţii de conducere la nivel central şi teritorial

Art.60. Conform prevederilor Statutului se pot înscrie în SCMD:
 cadrele militare în rezervă disponibilizate, conform OG 7/1998, a altor acte normative conjucturale, indiferent de structura sistemului naţional de apărare din care provin (MApN, MAI,SRI, SIE, STS, etc).
 cadrele militare în rezervă şi retragere indiferent de structura sistemului naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică din care provin (MApN, MAI,SRI, SIE, STS, etc.)
 văduvele şi urmaşii majori ai cadrelor militare decedate.
 veteranii de război.
Art.62. Documentele necesare înscrierii şi care formează „Dosarul de înscriere” sunt următoarele:
o Cerere de înscriere (Anexa nr.2).
o Copia cărţii/buletinului de identitate.
o Copie după livretul militar (decizie de pensionare sau după ultimul talon de
pensie).
o Copie după certificatul de deces (numai pentru văduvele şi urmaşii majori ai
cadrelor militare decedate).
o Copie după documentul doveditor prin care se atestă plata taxei de înscriere.
o Două fotografii tip buletin.
Art.63. Modelul Cererii de înscriere este prezentat în Anexa nr.2.
Art.64. Toţi membrii SCMD, inclusiv cei aleşi în organele de conducere,precum și membrii fondatori trebuie să fie luaţi în evidenţă şi să activeze în cadrul unei filiale.
Art.65. Persoanele care doresc sa adere la SCMD pot solicita înscrierea la orice filială pe care o doresc.
Art.66. Mutarea membrilor de la o filială la alta se poate face la schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, ori din alte motive întemeiate numai cu acordul preşedinţilor ambelor filiale, cu respectarea regulilor privind evidenţa membrilor SCMD.
Art.67. Legitimaţia de membru al SCMD se va înmâna, după luarea în evidenţă a membrului de sindicat, de către filiala locală unde a depus dosarul de înscriere.
Art.68. Data primirii în rândurile sindicatului a unui membru nou se consideră data achitării taxei de înscriere în sindicat, concomitent cu depunerea documentelor menţionate la Art. 62.
Art.69. Procedura de contestare/revocare/suspendare a membrilor de sindicat care ocupă funcţii în organele de conducere la nivel central şi teritorial se face în conformitate cu prevederile Statutului, astfel:
a) contestarea se face în scris şi motivat, de oricare membru al Sindicatului şi se
depune la BO al Filialei din care face parte.
b) contestaţia se analizează în prima şedinţă a AGF care hotărăşte, cu majoritatea
de voturi a membrilor prezenţi, una din următoarele soluţii:
 clasarea contestaţiei ca nefondată.
 aprobarea revocării/suspendării din funcţie.
 declinarea competenţei de soluţionare a contestaţiei către organul ierarhic superior.
Art.70. Încetarea calităţii de membru poate interveni în următoarele situaţii:
a) la cererea membrului în cauză, cu respectarea prevederilor statutare menţionate.
b) prin deces.
b) prin decizia Comitetului Director la propunerea filialei din care face parte, în următoarele situaţii:
• neparticiparea la AGF sau la şedinţele organului de conducere din care face parte, mai mult de 3 ori consecutiv, nemotivat. Motivarea are în vedere cazurile de forţă majoră sau alte situaţii dovedite ca atare.
• denigrarea SCMD în acţiuni publice şi media.
• încălcarea gravă a Statutului Sindicatului.


CAPITOLUL V

Drepturi, indatoriri şi sancţiuni

Art.71 Membrii SCMD au următoarele drepturi:
a) de a alege şi de a fi ales în mod liber în organele de conducere.
b) la opinie, fără restricţii, în cadrul Sindicatului.
c) participarea liberă la adoptarea şi aplicarea hotărârilor.
d) dreptul nelimitat să hotărască liber şi oricând dacă rămân sau se retrag din
Sindicat.
e) de a fi informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale Sindicatului.
f) la consultanţă, în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc.
g) de a beneficia de asistenţă juridică
h) de a contesta membrii organelor de conducere, pe baza unor motivaţii
întemeiate.
i) de a se apăra în situaţia contestării, revocării sau suspendării.
j) de a delega competenţa votului unui alt membru de sindicat, în cadrul AGF,
conform Formularului din Anexa nr.3.
Art.72. Membrii SCMD au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Statutul şi ROF-ul Sindicatului.
b) să participe, atunci când este solicitat, la activitatea Sindicatului şi a organelor sale de conducere.
c) să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de
către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri
nu sunt obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte
potrivnice realizării acestora.
d) să respecte ierarhia instituţională a Sindicatului.
e) să fie loiali Sindicatului şi să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate
împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni.
f) să achite cotizaţia stabilită.
Art.73. Membrilor SCMD li se pot acorda următoarele sancțiuni premiale:
a) mulţumiri verbale.
b) mulţumiri scrise.
c) diplome de onoare, de merit, de excelenţă.
d) acordarea de însemne distinctive ale SCMD.
e) prime în bani, în limita fondurilor disponibile.
Art.74. Membrilor SCMD li se pot aplica următoarele sancţiuni administrative:
a) atenţionare verbală.
b) atenţionare scrisă.
c) suspendare.
d) suspendarea dreptului de vot, până la 6 luni.
e) excludere, în condiţiile prevăzute de Statut.


CAPITOLUL VI
Patrimoniul SCMD. Modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei

Art.75. Patrimoniul Sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace băneşti provenite din cotizaţii, donaţii şi alte surse prevăzute de lege.
Art.76. Patrimoniul aparţinând Sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărţit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a legislaţiei în vigoare.
Art.77. Administrarea patrimoniului Sindicatului se face de către Comitetul Director şi de către Birourile Operative ale Filialelor, conform hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.78. Mijloacele băneşti ale Sindicatului provin din:
1) cotizaţia sindicală încasată de la membrii de sindicat.
2) donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi străinătate.
3) venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art.79. La nivelul Filialelor, BO vor întocmi, anual, un proiect al bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl vor înainta Comitetului Director spre analiză şi aprobare.
Art.80. Cuantumul cotizaţiei de membru se propune de către Comitetul Director şi se aprobă de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.81. Cotizaţia se achita integral, până în luna decembrie, pentru anul următor, sau jumătate din sumă, semestrial, până în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor şi până în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.
Art.82(1). Persoanele care se înscriu în Sindicat sunt obligate să achite cotizaţia pentru lunile rămase din anul în curs, inclusiv luna în care s-a înscris.
(2). Neachitarea cotizaţiei în termenele prevăzute la Art. 81 atrage de la sine încetarea calităţii de membru de sindicat.
(3). Reînscrierea ca membru de sindicat pentru persoanele care şi-au pierdut calitatea în baza Art 82 (2) se poate face cu aprobarea B.O în care doreşte să se înscrie şi după achitarea unei taxe de reînscriere echivalentă unei cotizaţii anuale şi a cotizaţiei conform Art.82(1).
Art.83. Veteranii de război, văduvele şi urmaşii cadrelor militare decedate plătesc o cotizaţie în cuantum de 50% din cotizaţia anuală, în condiţiile prevăzute la Art. 80 şi Art.81.
Art.84. Cotizaţia de membru se achită, în mod individual, la sediul central al SCMD, al Filialelor sau în conturile bancare stabilite de Comitetul Director, membrul aderent fiind obligat să facă dovada plăţii la filiala care l-a luat în evidenţă.
Art.85. Comitetul Director al SCMD angajează contabilul şef al sindicatului, la propunerea vicepreşedintelui trezorier. Contabilul şef răspunde de buna gestionare a întregului patrimoniu şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte documentele privind încasările şi plăţile în/din bugetul aflat la dispoziţia Comitetului Director, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor interne aprobate în acest sens.
b) sprijină Secretarul General în întocmirea raportului lunar privind situaţia financiară a Sindicatului.
c) participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sindicatului.
d) coordonează activitatea administratorilor de cont.
e) primeşte şi prezintă Comitetului Director situaţiile privind execuţia bugetară a filialelor.
Art.86. Pentru derularea operaţiunilor bancare, fiecare filială va fi împuternicită de către Comitetul Director să deschidă un cont bancar şi să numească un Administrator de cont, care are următoarele atribuţii:
a) deschide cont, pe persoană fizică, pentru gestionarea operaţiunilor financiare ale filialei.
b) întocmeşte documentele privind încasarea cotizaţiei, depuneri în
contul curent, ridicări de numerar.
c) întocmeşte şi transmite Comitetului Director situaţiile şi documentele privind execuţia bugetară trimestrială, semestrială şi anuală a contului filialei, cu aprobarea preşedintelui filialei.
d) răspunde de organizarea evidenţei contabile a patrimoniului şi gestiunii economico – financiare a filialei, urmăreşte şi asigură integritatea bunurilor aflate în patrimoniul filialei.
Art.87. Sumele provenite din donaţii, sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege se vor lua în evidenţa centrală a SCMD şi se vor direcţiona către filialele care le-au obţinut.


CAPITOLUL VII
Mijloace de luptă sindicală

Art.88. Mijloacele specifice de luptă sindicală sunt cele prevăzute la Art. 7 din Statutul SCMD.
Art.89. La nivel teritorial acţiunile se vor desfăşura numai după informarea Comitetului Director şi cu acordul acestuia, precum şi cu respectarea normelor legale în domeniu.
Art.90. Relaţiile structurilor sindicale cu mass-media se vor derula în conformitate cu procedurile comunicate de către Departamentul Media şi Comunicare al SCMD.
Art.91. Toate acţiunile desfăşurate de către filiale vor fi postate pe site-ul SCMD, pentru informarea operativă a membrilor de sindicat şi schimb de experienţă.
Art.92. Întru-cât filialele nu au personalitate juridică, conducerea SCMD nu-şi asumă răspunderea pentru acţiunile desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus. Cei care încalcă aceste prevederi vor fi sancţionaţi, conform prevederilor statutare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii Finale

Art.93. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este elaborat în conformitate cu Statutul SCMD şi produce efecte ca şi acesta.
Art.94. Actele, sesizările, hotărârile, deciziile, precum şi alte documente emise de SCMD vor fi îndosariate şi păstrate la sediul central al Sindicatului.
Art.95. Registrul de intrări/ieşiri va fi manipulat numai de Secretariatul General al Sindicatului.
Art.96. Documentele înaintate altor instituţii vor purta sigla Sindicatului, vor fi ştampilate şi semnate de Preşedinte iar exemplarul nr.2 se va păstra obligatoriu la sediul Sindicatului.
Art.97. Sigla şi antetul corespondenţelor oficiale sunt prezentate în Anexa nr.4.
Art.98. Înfiiţarea şi organizarea de noi filiale revine Comitetului Director.
Art.99. Se pot înfiinţa filiale ale SCMD în oricare localitate din România sau din afara ei, prin hotărârea a minim 15 membri.
Art.100. Filialele deja înfiinţate, care nu întrunesc numărul minim de 15 membrii în interval de un an de la înfiinţare şi cele care, din diverse cauze, îşi reduc numărul de membrii sub minimul stabilit, se dizolvă prin hotărâre a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor iar membrii de sindicat aflaţi în evidenţa lor se repartizează altor filiale.
Art.101. Filialele din aceeaşi localitate/sector(pentru Municipiul Bucureşti) pot fuziona şi forma o singură filială pe baza unei hotărâri comune ale AGF, cu respectarea Art.98.
Art.102. Filialele din acelaşi judeţ/Municipiul Bucureşti se pot uni într-o singură filială judeţeană/Municipală(pentru Bucureşti), pe baza hotărârilor comune ale AGF, dacă numărul total al membrilor din aceste filiale însumează cel puţin 150 de persoane, cu respectarea Art.98.
Art.103. După elaborarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a structurilor de execuţie, la nivel central, acestea vor deveni anexe la ROF, având acelaşi regim juridic,
Art.104. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare poate suferi modificări. Modificarea trebuie să fie propusă de Comitetul Director şi aprobată de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.105. Celelalte dispoziţii finale şi tranzitorii înscrise în Statutul SCMD rămân în continuare valabile.
Art.106. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, forul suprem de conducere al SCMD, întrunit statutar în data de ....................... şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la aprobare.

ANEXE:
1. Structurile consultativ - executive la nivel central.
2. Cerere de înscriere în SCMD.
3. Formular pentru exprimarea votului prin delegare.
4. Sigla şi antetul corespondenţei oficiale a SCMD.
5. Instrucțiuni privind organizarea și funcționarea departamentului organizare.
6. Instucțiuni privind organizarea și funcționarea departamentului juridic.
7. Instrucțiuni privind organizarea și funcționare departamentului economico-financiar.
8. Instrucțiuni privind organizarea și funcționarea departamentului media și comunicare.
9. Instrucțiuni privind organizarea și funcționarea departamentului muncă, sănătate, sport și turism.


ANEXA NR.1

STRUCTURI CONSULTATIV - EXECUTIVE LA NIVEL CENTRAL

D E P A R T A M E N T E
1.DEPARTAMENTUL ORGANIZARE
I. Compartiment Coordonare Filiale.
II. Compartiment Manifestări Publice.
III. Compartiment Analiză, Sinteză şi Prognoză.
IV. Compartiment Relaţii cu Instituţii şi Organizaţii Interne şi
Internaţionale.
2.DEPARTAMENTUL JURIDIC
I. Compartiment Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Instanţă şi Relaţia cu
Casele de Avocatură.
II. Compartiment Analiză, Sesizări, Reclamaţii şi Consultanţă Juridică.
3.DEPARTAMENTUL ECONOMICO – FINANCIAR
I. Compartiment Financiar
II. Compartiment Contabilitate.
III. Compartiment Logistic.
IV. Responsabil patrimoniu.
V. Casier.
4.DEPARTAMENTUL MEDIA ŞI COMUNICARE
I. Compartiment Redacţional al publicaţiei SCMD.
II. Compartiment Monitorizare şi Relaţia cu Mass – Media.
III. Purtătorul de Cuvânt.
IV. Studioul TV
5.DEPARTAMENTUL MUNCĂ, SĂNĂTATE, SPORT ŞI TURISM
I. Compartiment Muncă și Protecție socială.
II. Compartiment Sănătate și Asistență socială.
III. Compartiment Sport, Turism și modalități de socializare.
IV. Secretariat tehnic și IT.
S E C R E T A R I A T U L G E N E R A L AL S C M D
• Coordonator Secretariat şi Administrator de Internet.
• Operator Baze Date
• Registrator

ANEXA NR.2C E R E R E D E Î N S C R I E R E

Subsemnatul(a)………………………………………………….. Gradul…..(nume).................................(prenume)....................domiciliat(a)înlocalitatea.............................str..................................nr........bloc.......sc........ap....jud/sector.............................,cod poştal.................posesor al B.I. (C.I) seria.................nr..................,CNP..........................................de profesie .......................................................................
solicit primirea mea în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).
Am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi mă oblig să le respect.
Sunt angajat (a) la ............................... .........(instituţia, întreprinderea), în funcţia de ...........................

Sunt născut (a) la..................................în localitatea ........................................jud..................................
Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.
Structura din sistemul naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică din care am făcut parte:(MApN,MAI,SRI,STS,SIE ş.a)

Datele mele de contact sunt următoarele:
Telefon fix domiciliu......................
Telefon serviciu.............................
Telefon mobil................................
Fax................................................
E – mail.........................................
Adresa poştală..............................
Data înaintării cererii......................


(NUMELE, PRENUMELE, SEMNĂTURĂ)


ANEXA NR.3

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA JUDEŢEANĂ / MUNICIPALĂ / LOCALĂ / DE SECTOR ...............
BIROUL OPERATIV
Adresa: .................................................................
Telefon: ………………………………FORMULAR PENTRU EXPRIMAREA VOTULUI PRIN DELEGARE


Subsemnatul(a)(nume).................................................(prenume)........................................................
Domiciliat în…………………………………….. str.................................nr.......bl..........sc........ap.....judetul/sector.................posesor al B.I. /C.I. seria..............,nr................eliberat de......................la ..............................................membru al SCMD filiala............................................................legitimaţie de membru nr.........................bază următoarele motive…………
deleg prin prezenta pe numitul (nume)................................(prenume).....................................................domiciliat în ...........................str............................nr.......bl..........sc........ap........jud./sector....................posesor al B.I. /C.I. seria..............,nr................eliberat de......................la .......................membru al SCMDfiliala.............................................................legitimaţie de membru nr........................să voteze în locul meu la Adunarea Generală a Filialei din data de ........................................................

Data...................Semnătura...................


A V I Z A T
Președintele Biroului Operativ

........
ANEXA NR.4SIGLA ŞI ANTETUL CORESPONDENŢEI OFICIALE A SCMD
A. La nivel central
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
COMITETUL DIRECTOR

Adresa: B-dul Poligrafiei, nr.4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013705
E-mail: sindicatulmilitarilor@gmail.com, Site:http://sindicatul scmd.blogspot.com
Telefon: 0736600961, Fax: 0318177371


B. La nivel Teritorial


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA JUDEŢEANĂ / MUNICIPALĂ / LOCALĂ / DE SECTOR .......................................


BIROUL OPERATIV

Adresa: ........................................................................................................................
Telefon: ..........................................Fax:...........................................................................
E –mail:.................................................

ANEXA NR. 5

INSTRUCTIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
DEPARTAMENTULUI ORGANIZATORIC


Art.1(1).Departamentul organizatoric, denumit în continuare Departament, este structura consultativ – executivă de specialitate a SCMD care funcţionează la nivel central, destinată punerii în aplicare a hotărârilor, deciziilor şi măsurilor stabilite de structurile de conducere ale Sindicatului, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor propuse la nivel naţional şi teritorial.
(2).Departamentul este în coordonarea Secretarului General şi al unui vicepreşedinte desemnat de către Comitetul Director.
(3).Departamentul este condus de un şef de Departament, numit prin decizie a Comitetului Director.
(4).Membrii de sindicat, la nivel teritorial, desemnaţi de către Birourile Operative, ca responsabili sau organizaţi în compartimente şi care desfăşoară acţiuni pe domeniile de specialitate ale Departamentului, sunt în coordonarea acestuia, fiind de drept şi membrii ai Departamentului Organizatoric.
Art.2(1). Departamentul este organizat pe Compartimente, cu următoarea structură:
1. Compartimentul Coordonare Filiale;
2. Compartimentul Manifestări Publice;
3. Compartimentul Analiză, Sinteză şi Prognoză;
4. Compartimentul Relaţii cu Instituţii şi Organizaţii Interne şi Internaţionale.
(2). Componenţa numerică şi nominală a Compartimentelor Departamentului, precum şi a şefilor de Compartiment se stabileşte de către Secretarul General şi Vicepreşedintele coordonator, prin consultări cu preşedinţii de filiale şi se validează de către Comitetul Director.
Art.3(1). Atribuţiile Departamentului sunt cele prevăzute la Art.52 din R.O.F. la care se adaugă:
(1.1) Atribuţii generale şi competenţe:
a) Organizează, monitorizează şi conduce, pe domenii de activitate specifică, activităţile şi acţiunile SCMD şi prezintă spre analiză şi aprobare Comitetului Director, activităţile desfăşurate precum şi cele previzionate .
b) Organizează şi desfăşoară activitatea de revizuire a STATUTULUI şi ROF-ului funcţie de interesele SCMD şi mutaţiile intervenite în structura acestuia.
c) Organizează şi conduce, nemijlocit, activitatea compartimentelor Departamentului şi colaborează în organizarea acţiunilor cu celelalte departamente.
d) Coordonează activitatea de elaborare şi punere în aplicare a măsurilor stabilite de Comitetul Director pe diferite domenii de acţiune.
e) Elaborează programul acţiunilor sindicale ale SCMD.
f) Prin Compartimentul Coordonare Filiale asigura informarea oportună a Comitetului Director cu problemele filialelor din teritoriu, realizând o legătură strânsa cu acestea prin participarea directa la acţiunile acestora şi printr-o îndrumare eficientă la faţa locului.
g) Organizează transmiterea la timp, prin Secretariatul General al SCMD, a deciziilor şi dispoziţiilor Comitetului Director.
h) Coordonează activitatea privind întocmirea şi actualizarea documentelor de evidenţă nominală şi numerică a membrilor de sindicat.
i) Proiectează politici şi strategii şi face propuneri de legiferare în interesul sindicatului, analizând evoluţia luptei sindicale, elaborând sinteze şi prognoze ale evoluţiei acesteia.
j) Organizează, pregăteşte şi desfăşoară manifestările publice ale SCMD..
k) Execută instruirea comisiilor numite pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor SCMD.
l) Organizează redactarea REGISTRULUI ISTORIC al SCMD.
m) Organizează, îndrumă şi controlează activitatea Secretariatului General, urmărind modul de întocmire, multiplicare, evidenţă, mânuire, păstrare, distrugere, etc. a documentelor sindicatului.
n) Organizează şi desfăşoară acţiuni de relaţionare a SCMD cu instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale.
o) Stabileşte măsurile desfăşurării tuturor acţiunilor şi activităţilor SCMD în conformitate cu reglementările de protecţie a mediului şi a muncii.
p) Întocmeşte planul de deplasări in teritoriu ale membrilor Comitetului Director funcţie de activităţile filialelor precum şi a activităţilor de control şi îndrumare.
q) Asigură valorificarea rezultatelor activităţilor filialelor prin urmărirea atingerii obiectivelor specifice şi generale, prin utilizarea următoarelor forme de prezentare:
• Documentaţie teoretică, protocol de lucru pentru anumite analize şi rezultatele prezentării, editării de articole, lucrări, publicaţii, etc.,
• Constituirea unor baze de date pe domenii de activitate.
r) Asigură şi urmăreşte comunicarea şi diseminarea informaţiilor până la nivelul membrului de sindicat, asigurându-se maximum de sinergie între diferitele activităţi.
s) Realizează asigurarea informării permanente a filialelor asupra desfăşurării activităţii sindicatului şi rezultatele obţinute, asupra modului de realizare a sarcinilor în scopul generalizării experienţei pozitive.
t) Asigură realizarea unei comunicări periodice, prin toate mijloacele de comunicare care stau la dispoziţia SCMD (e-mail, telefon, comunicare directă).
u) Urmăreşte, analizează şi propune Comitetului Director acţiuni concrete pentru:
 Echilibrarea sarcinilor.
 Asigurarea creşterii nivelului de competenţă la nivelul birourilor operative.
 Practicarea unor procedee de lucru adaptate situaţiilor specifice fiecărei filiale.
 Aplicarea delegării de autoritate şi responsabilitate în situaţii specifice.
 Asigurarea participării membrilor Birourilor Operative. şi a membrilor de sindicat la toate acţiunile sindicale.

(1.2) Atribuţii specifice şi competenţe la nivelul Compartimentelor:

1) Compartimentul Coordonare Filiale:
a) Urmăreşte, coordonează şi asigură buna funcţionare a Filialelor Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector (pentru Municipiul Bucureşti), în concordanţă cu Statutul şi ROF-ul SCMD.
b) Participă, împreună cu celelalte structuri din Departament, precum şi cu reprezentanţii filialelor la evaluarea principalelor probleme ale filialelor şi monitorizează aplicarea măsurilor de rezolvare ale acestora.
c) Asigură, împreună cu celelalte compartimente, desfăşurarea acţiunilor iniţiate la nivel central, precum şi cele în colaborare cu alte structuri sindicale.
d) Întocmeşte planul de deplasări în teritoriu ale membrilor Comitetului Director funcţie de activităţile filialelor precum şi a activităţilor de control şi îndrumare.
e) Primeşte, analizează, prelucrează şi soluţionează corespondenţa cu filialele privind activitatea specifică.
f) Colaborează permanent cu persoanele de contact desemnate la nivelul filialelor, pe domeniul specific activităţii compartimentului.
g) Întocmeşte materiale ce urmează a fi dezbătute şi aprobate în şedinţele Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, pe problematica avută în responsabilitate.
h) Solicită filialelor transmiterea bazei de date cu membrii înscrişi , actualizată cu noii membrii validaţi în luna anterioară, până la data de 10 ale lunii în curs.
i) Coordonează activitatea în domeniul organizatoric al filialelor, fapt pentru care constituie şi dezvoltă baza de date, la nivel central, referitoare la:

 Organizarea evidenţei membrilor de sindicat.
 Afilierea de noi membrii de sindicat.
 Evidenţa acţiunilor sindicale la nivel judeţean / municipal / orăşenesc / de sector.
 Fluxul informaţional între organele de conducere la nivel central şi filiale, compartimente funcţionale precum şi între aceste structuri.
 Elemente de statistică la nivel naţional a membrilor SCMD.
 Evidenţa membrilor de sindicat Câţi în evidenţă (membrii plini, văduve, urmaşi ). Câţi au dosarele la sediul central. Câţi au plătit cotizaţia.
 Componenţa birourilor operative ( numeric şi nominal pe funcţii ).

2) Compartimentul Manifestări Publice
A. Înainte de manifestarea publică
1. Primeşte cerinţa de manifestare de la şeful Departamentului Organizatoric / preşedintele de filială.
2. Analizează şi propune şefului Departamentului Organizatoric / preşedintelui de filială necesarul de materiale (steaguri tricolore, steaguri cu însemnul SCMD, fluiere, vuvuzele, etc).
3. Verifică locul de desfăşurare a manifestaţiei, itinerariul de deplasare, traseele de afluire şi de defluire.
4. Solicită şefului Departamentului Organizatoric / preşedintelui de filială, numărul de participanţi, serviciile pe care le solicită din partea Consiliului local, poliţiei locale şi jandarmeriei.
5. Propune şefului Departamentului Organizatoric / preşedintelui de filială, numărul de persoane care să asigure măsurile de organizare şi siguranţă, proprii sindicatului.
6. Depune declaraţia scrisă privind manifestarea publică (conform modelului din anexa Legii 60/1991), la primăria pe a cărei rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării.
7. Participă la discuţiile cu membrii comisiei constituită la nivelul primăriei, în vederea obţinerii aprobării pentru desfăşurarea manifestării publice.
8. Prin Secretariatul General, Departamentul Media şi Comunicare şi releele de anunţare ale filialelor, anunţă participanţii la manifestarea publică asupra tematicii, locului, datei şi orele de desfăşurare a manifestaţiei publice, itinerare de deplasare şi defluire a participanţilor la manifestare.
9. Compartimentul Manifestări Publice execută instructajul personalului SCMD care răspunde de ordine pe timpul desfăşurării activităţii.
B. Pe timpul manifestării publice
1. Solicită trupelor de jandarmi, echipajelor de politie să asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii, conform Legii 60/1991.
2. Urmăreşte ocuparea locurilor stabilite în timpul instructajului de către personalul SCMD, care răspunde de ordinea desfăşurării activităţii şi modul de acţiune al acestora pe timpul derulării manifestaţiei.
C. După manifestarea publică
1. Urmăreşte părăsirea, de către participanţi, a spaţiului unde s-a desfăşurat manifestarea publică, imediat după ora limită aprobată.
2. Informează, prin raport scris, înaintat şefului Departamentului Organizatoric / preşedintelui de filială asupra modului de desfăşurare a activităţii (număr de persoane participante, modul de acţiune a personalului SCMD răspunzător de ordinea desfăşurării activităţii, modul de comportare a participanţilor SCMD la manifestarea publică şi propune măsuri care se impun pentru remedierea deficienţelor apărute pe timpul activităţii).

3) Compartimentul Analiză , Sinteză şi Prognoză

1. Stabileşte strategia prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare socială pe termen scurt, mediu şi lung a prognozelor şi studiilor privind realizarea obiectivelor stabilite in cadrul Filialei şi a conducerii centrale a SCMD.
2. Armonizează metodele şi tehnicile de previziune precum şi cadrul legislativ din domeniul de activitate al SCMD cu STATUTUL, Regulamentele şi recomandările Uniunilor Sindicale şi Legislaţia Româna in acest domeniu.
3. Analizează modul de administrare şi gestionare eficientă a bunurilor din patrimoniu cu respectarea hotărârilor Consiliului Director şi a dispoziţiilor stabilite prin STATUT şi alte reglementări ale SCMD.
4. Elaborează prognoze privind dezvoltarea structurilor ,în funcţie de necesităţi în cadrul filialei (SCMD) pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind ,evoluţia şi echilibrul social.
5. Elaborează prognoze privind dezvoltarea Filialei(SCMD) în corelare cu prevederile structurilor similare din cadrul SCMD şi la nivel central.
6. Stabileşte cadrul de reprezentare în afara Filialei în domeniul său de activitate şi atragere, afiliere şi colaborare cu structuri similare din şi în afara SCMD.
7. Asigură controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate în toate structurile create şi analiza îmbunătăţirii eficiente a acestora.
8. Participă la monitorizarea modului de realizare a acţiunilor SCMD, efectuează analize cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite şi propune măsuri pentru remedierea deficienţelor şi atingerea obiectivelor asumate de Filială şi SCMD în faţa membrilor săi.
9. Realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor propuse.
10. Participă la elaborarea şi actualizarea documentelor programatice.
11. Evaluează efectele principalelor măsuri de politică ale SCMD prin prisma obiectivelor stabilite.
12. Implementează şi analizează programe de asistenţă socială persoanelor şi membrilor de sindicat care solicită sprijin.
13. Implementează măsuri în vederea perfecţionării activităţii de previziune.
14. Analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor structurilor din cadrul Filialei precum şi numărul de posturi, stabilite de comun acord cu membrii de sindicat sau prin decizii ale conducerii acestuia.
15. Compartimentul este abilitat să primească informaţii din cadrul tuturor compartimentelor în scopul perfecţionării şi asigurării elementelor necesare fundamentării analizelor, studiilor şi prognozelor pentru bunul mers al activităţii în cadrul Filialei şi SCMD.

4)Compartimentul Relaţii cu Instituţii şi Organizaţii Interne şi Internaţionale

1. Evaluează mediul intern şi internaţional şi elaborează analize, în colaborare cu alte structuri ale SCMD, pentru dezvoltarea politicilor specifice privind relaţiile interne şi internaţionale.
2. Elaborează orientările generale, obiectivele şi direcţiile prioritare de dezvoltare a relaţiilor internaţionale bilaterale, în vederea susţinerii obiectivelor SCMD.
3. Coordonează, la nivelul SCMD, acţiunile, proiectele şi programele de relaţii interne şi internaţionale.
4. Participă la crearea cadrului juridic necesar cooperării la nivelul SCMD.
5. Planifică şi coordonează desfăşurarea, evidenţa, monitorizarea şi evaluarea eficienţei activităţilor de relaţii interne şi internaţionale în cadrul SCMD. Prezintă rapoarte anuale de evaluare a activităţii de relaţii interne şi internaţionale, a modului de valorificare a experienţei acumulate din derularea acestor activităţi, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea acestora.
6. În vederea asigurării mijloacelor financiare necesare derulării activităţii din anul următor, cooperează cu structura de resort din SCMD pentru cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli a activităţii de relaţii internaţionale.

DISPOZIŢII FINALE
Art.4(1). Departamentul şi compartimentele componente, îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie.
(2).Şedinţele şi ordinea de zi a acestora, la nivel departamental sau al compartimentelor sunt hotărâte, de regulă, de către şeful Departamentului(compartimentului).
(3). Modificările intervenite în ordinea de zi, prevăzută la alin(2), a datelor sau orelor de desfăşurare a şedinţelor, se dispun numai de şeful Departamentului (compartimentului).
(4).Elaborarea documentelor – proiect corespunzător punctelor ordinii de zi, revine persoanei desemnate în şedinţa Departamentului(compartimentului) sau nominalizată de şeful structurii. În elaborarea documentelor se poate solicita sprijinul tuturor membrilor Departamentului, din teritoriu şi Mun. Bucureşti sau a specialiştilor în domeniul elaborat (analizat), aceştia având calitatea de membrii consultanţi.
(5).Transmiterea documentelor-proiect, convocarea şedinţelor, urmărirea îndeplinirii măsurilor adoptate, precum şi alte activităţi specifice de secretariat, sunt îndeplinite de o persoană desemnată, prin consens, în cadrul Departamentului(compartimentului), care va colabora cu Secretariatul General.
(6).La nivelul Departamentului(compartimentului) se vor institui registre unice pentru înscrierea ordinii de zi, măsuri adoptate, dezbateri, etc..
(7).Toate documentele elaborate vor fi înregistrate la Secretariatul General.
Art.5 La şedinţele Departamentului(compartimentului) pot participa, în calitate de invitaţi, membrii de sindicat sau specialişti care, prin soluţiile propuse, pot contribui la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor SCMD.
Art.6(1). Departamentul adoptă măsuri prin consens.
(2). Măsurile sunt aduse la cunoştinţa celor vizaţi, spre îndeplinire, sau spre informare membrilor sindicatului.
Art.7 La nivelul filialelor se constituie „Baza de documentare a Filialei” care va cuprinde următoarele dosare:
 Registrul de intrări – ieşiri ale documentelor Filialei.
 Deciziile şi hotărârile Biroului Operativ Central, Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
 Registrul de Procese Verbale şi decizii ale Biroului Operativ al Filialei.
 Registrul „Cereri de înscriere în Filială”.
 Registrul de evidenţă a cotizaţiilor.
 Registrul de propuneri ale membrilor Filialei.


ANEXA nr.6

INSTRUCŢIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Art. 1 – (1) Departamentul juridic, denumit în continuare Departament, este structura consultativ –executivă de specialitate a Sindicatului, pentru punerea în aplicare a deciziilor și măsurilor structurilor de conducere, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, la nivel teritorial și național.
(2) Departamentul este condus de un șef Departament, numit prin decizie a Comitetului Director.
(3) Membrii de sindicat care acordă asistență juridică sau sprijină din punct de vedere juridic filialele, sunt de drept membrii ai Departamentului Juridic.
Art. 2 – (1) Departamentul este organizat pe compartimente, cu următoarea structură:
a) Compartimentul Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură;
b) Compartimentul Analiză, Sesizări, Reclamaţii şi Consultanţă Juridică și legătura cu reprezentanții din filiale”.
(2) Componența numerică și nominală a compartimentelor Departamentului se stabilește de Comitetul Director.
Art. 3 – (1) Atribuţiile Departamentului sunt cele prevăzute la art. 52 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, denumit în continuare Sindicat, la care se adaugă:
(1.1.) pentru ,,Compartimentul Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură”:
a) elaborează strategia privind activitatea în domeniul juridic și urmărește adaptarea acesteia în funcție de conținutul actelor normative sau acțiunilor guvernamentale;
b) analizează ofertele avocaților și propune soluția cea mai favorabilă de semnare a contractelor de asistență juridică și reprezentare în instanțele din țară sau internaționale;
c) urmărește acțiunile SCMD din justiție și informează operativ conducerea sindicatului privind soluțiile date de instanțe. Formulează soluții de urmat;
d) propune rezilierea contractelor de asistență juridică și reprezentare pentru motive temeinice imputabile avocaților;
e) avizează, din punct de vedere juridic, contractele de asistență juridică și reprezentare;
f) colaborează cu celelalte departamente pentru îndeplinirea deciziilor sau măsurilor adoptate ori ale prevederilor rezultate din Statutul sau ROF-ul SCMD;
g) asigură prezența membrilor de sindicat la dezbaterile actelor normative din Parlament sau în comisiile de specialitate ale acestuia, cu formularea de amendamente, în acord cu scopul și obiectivele Sindicatului;
h) rezolvă corespondența primită pe adresa SCMD, corespunzător atribuțiilor;
i) prezintă periodic informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor.
(1.2.) pentru ,,Compartimentul Analiză, Sesizări, Reclamaţii, Consultanţă Juridică și legătura cu reprezentanții din filiale”:
j) analizează petițiile (cererile, sesizările sau reclamațiile) adresate președintelui sau conducerii Sindicatului;
k) formulează soluții conform obiectului cauzei și le prezintă spre analiză și aprobare șefului Departamentului;
l) asigură consultanță juridică menbrilor de sindicat și conducerii filialelor, conform programului sau deciziilor organelor de conducere;
m) colaborează cu celelalte departamente pentru îndeplinirea deciziilor sau măsurilor adoptate ori ale prevederilor rezultate din Statutul sau ROF-ul SCMD.
Art. 4 – (1) Departamentul şi compartimentele din componenţa sa îşi desfăşoară activitatea în şedinţe săptămânale sau ori de câte ori este nevoie.
(2) Şedinţele și ordinea de zi ale Departamentului/compartimentul sunt hotărâte de şeful Departamentului, respectiv de şeful compartimentului, după caz.
(3) Modificarea sau completarea Ordinii de zi prevăzută la alin (3), a datei şi orei de desfăşurare a şedinţei, se dispun numai de şeful Departamentului, respectiv de şeful compartimentului, după caz.
(4) Întocmirea documentelor-proiect corespunzător Ordinii de zi, revine persoanei desemnate în şedinţa Departamentului/ compartimentului sau nominalizată de șeful Departamentului/ compartimentului. La pregătirea documentelor se poate apela la specialişti din diverse domenii de activitate, aceştia îndeplinind calitatea de membrii consultanţi.
(5) Transmiterea documentelor-proiect, convocarea şedinţelor, urmărirea îndeplinirii măsurilor adoptate, precum şi alte activităţi specifice de secretariat, sunt îndeplinite de o persoană din cadrul Departamentul, stabilită prin consens.
(6) Ordinea de zi a Departamentului/compartimentului şi măsurile adoptate, sunt consemnate într-un registru unic al Departamentului.
Art. 5 – La şedinţele Departamentului/compartimentului pot fi invitate, în funcţie de tematică, membri consultanţi, care, prin soluţiile propuse, pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Sindicatului.
Art. 6 – (1) Departamentul adoptă măsuri prin consens.
(2) Măsurile sunt aduse la cunoştinţă spre îndeplinire, celor vizaţi, sau spre informare membrilor sindicatului prin afişare pe site-ul Sindicatului.
Art.7 – (1) Compartimentul adoptă măsuri prin consens.
(2) Măsurile sunt duse la îndeplinire de membrii compartimentului, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Sindicatului, conducerile filialelor sau membrilor consultanţi.
Art. 8 – (1) Până la data de ............................... Departamentul elaborează fişele posturilor.
(2) Fişele posturilor sunt vizate de şeful Departamentului şi aprobate de preşedintele Sindicatului.
Art. 9 – Structurile de conducere şi compartimentele Sindicatului, constituite conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, sunt obligate a sprijini sau îndeplini, în funcţie de competenţe, măsurile adoptate de Departament/compartiment.

Anexa 7


INSTRUCTIUNI
PIRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
DEPARTAMENTULUI ECONOMICO FINANCIAR

ART.1.(1) Departamentul Economico Financiar, denumit in continuare ”Departament” este structura de specialitate a S.C.M.D. prin care se execută managementul economico-financiar al sindicatului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Departamentul este condus de un sef de Departament numit prin decizie a Comitetului Director, care este si vicepresedinte al sindicatului;

ART.2.(1) Departamentul este organizat pe compartimente cu urmatoarea structura:
a) Compartiment Financiar
b) Compartiment Contabilitate
c) Compartiment logistic
d) Resposabil patrimoniu
e) Casier,
2.(2) Structura organizatorică şi conponenţa numerică a acesteia se modifică în raport cu amploarea activităţilor, la propunerea şefului de Departament, cu aprobarea Comitetului Director, prin decizie a Preşedintelui sindicatului.
2.(3) Numărul posturilor salarizate, precum şi cuantumul indemnizaţiilor se stabilesc potrivit prevederilor legale în vigoare, cu aprobarea Comitetului Director, prin decizie a preşedintelui sindicatului.
2(4) Încadrarea posturilor se face cu specialişti din cadrul membrilor de sindicat sau din afara acestuia, prin decizie a Preşedintelui sindicatului, la propunerea şefului de Departament, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

ART.3(1) Atribuţiile Departamentului sunt cele prevăzute la art.52 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al sindicatului la care se adaugă următoarele:

ATRIBUTIILE GENERALE
• Organizează şi conduce activitatea economico financiară şi logistică a sindicatului asigurând baza materială şi financiară a tuturor acţiunilor acestuia;
• Elaborează pe baza informaţiilor primite de la toate departamentele din structura sindicatului şi a celor provenite de la filialele teritoriale, proiectul de buget al SCMD, pe care îl supune aprobării Comitetului Director,
• Organizează şi conduce contabilitatea sindicatului potrivit prevederilor Legii nr.82 din 1991- Legea contabilităţii, republicată şi OMFP nr. 1969 din 2007,
• Urmăreşte execuţia ritmică a bugetului aprobat,
• Elaboreaza norme, proceduri şi dispoziţii privind desfăşurarea activitatii economico- financiare a sindicatului, la nivel central si al filialelor teritoriale, pe care le supune aprobării Comitetului Director,
• Colaboreaza cu toate Departamentele sindicatului şi Birourile operative ale filialelor, pentru elaborarea strategiei actiunilor sindicale, în scopul asigurării resurselor materiale şi financiare necesare acestora,
• Coordoneaza activitatea filialelor teritoriale si asigura informarea oportună a acestora in scopul aplicării corecte a legislatiei în domeniul economico - financiar,
• Organizează şi conduce nemijlocit activitatea compartimentelor din subordine,
• Conduce activitatea de elaborare şi aplicare a măsurilor stabilite de Comitetul director pentru aducerea la îndeplinire a acestora în mod eficient şi eficace,
• Organizează, conduce şi controlează activitatea de evidenţă a patrimoniului sindicatului şi inventariere anuală a acestuia,
• Pe baza strategiei elaborate de organele de conducere a sindicatului, întocmeşte planul de achiziţii, elaborează studii de marketing în scopul achiziţionării de active corporale şi necorporale în condiţii de maximă eficienţă a utilizării fondurilor disponibile,
• Organizează şi asigură legătura cu instituţiile bancare şi ale administraţiei financiare pentru derularea activităţii în condiţii optime,
• Asigură fondurile necesare funcţionării filialelor, potrivit deciziilor Comitetului Director şi urmăreşte modul de utilizare şi eficienţa cheltuirii acestora,
• Analizează modul de administrare a patrimoniului financiar şi material precum şi eficienţa eficacitatea şi oportunitatea utilizării fondurilor sindicatului şi prezintă concluziile la cererea Comitetului Director.
• Coordonează respoansabili care desfăşoară acţiuni pe domeniile de specialitate ale Departamentului Economico Financiar, desemnaţi de Biroul Operativ ale filialelor teritoriale,
• Ţine evidenţa contabilă în partidă dublă, cu ajutorul sistemului informatic, pentru toate operaţiunile economice desfăşurate în cadrul sindicatului la nivel central şi filiale teritoriale,
• Întocmeşte şi înregistrează cronologic şi sistematic operaţiunile contabile în Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea Mare,
• Redactează şi analizează lunar balanţa analitică şi sintetică precum şi balanţa analitică a valorilor materiale ,
• Elaborează la termenele înscrise în legislaţie bilanţul contabil şi contul de rezultat patrimonial,
• Redactează listele de inventariere anuală a patrimoniului pe care le pune la dispoziţia comisiei de inventariere,
• Analizează şi înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului pe baza procesului verbal de inventariere,
• Face analiza economică pe baza datelor din bilanţul contabil şi o prezintă Preşedintelui S.C.M.D.,
• Organizează şi exercită controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor şi operaţiunilor din care rezultă obligaţii patrimoniale,
• Organizează şi ţine evidenţa tuturor contractelor încheiate de SCMD,
• Ţine evidenţa contractelor de asistenţă juridică încheiate de filialele teritoriale ale SCMD cu avocaţii şi efectuează decontări în linita sumei stabilite de Comotetul Director pentru fiecare membru de sindicat,
• Organizează şi ţine evidenţa corespondenţei cu filialele pentru realizarea unei evidenţe a numărului membrilor de sindicat şi a valorilor cotizaţiilor depuse de aceştia în contul sindicatului,
• Verifică referatele de necesitate pentru acordarea avansurilor solicitate de personalul angajat şi de filiale, pregătirea documentelor de plată a acestora şi urmărirea justificării lor, în termenul legal,
• Întocmeşte statele de plată a indemnizaţiilor personalului angajat cu convenţii civile de prestări servicii,
• Întocmeşte lunar declaraţiile pentru administraţia financiară,
• Efectuează studii de marketing în vederea găsirii celor mai bune oferte pentru realizarea planului de achiziţii al SCMD,
• Organizează şi conduce activitatea de înregistrare şi evidenţă a bunurilor materiale din patrimoniul sindicatului în formularele de evidenţă specificate în normele metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice,
• Participă la achiziţionarea materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor fixe şi consumabilelor, urmărind respectarea condiţiilor de eficienţă în utilizarea fondurilor puse la dispoziţie,
• Întocmeşte normele de consum a materialelor consumabile în vederea fundamentării proiectului de buget al SCMD,
• Analizează modul de administrare şi gestionare a bunurilor materiale conform normelor legale şi întocmeşte împreună cu comisia de recepţie documentele de intrare în gestiune a activelor fixe şi obiectelor de inventar pe baza facturilor (procese verbale de recepţie a activelor fixe, npta de recepţie constatare de diferenţe),
• Gestionează activele fixe şi obiectele de inventar din gestiunea sindicatului, le distribuie pe bază de semnătură de primire şi confruntă lunar soldurile din evidenţa operativă cu cele din evidenţa analitică a Compartimentului Contabilitate,
• Gestionează numerarul şi actele de valoare din casieria sindicatului şi răspunde de securitatea acestora,
• Execută plata drepturilor salariale ale personalului sindicatului,
• Verifică documentele justificative primite spre a fi plătite şi înregistrate în registrul de casă poartă viza de control financiar preventiv propriu, semnătura persoanelor implicate, dacă toate datele cerute de formularul sunt completate,
• Urmăreşte justificarea la termen avansurile pentru procurări materiale de către personalul din sediul central al sindicatului,
• Ţine evidenţa documentelor cu regim special aflate în gestiunea casieriei,

3.(2) Atribuţiile compartimentelor prevăzute la art.(2) se întocmesc de către contabilul şef, se avizează de şeful Departamentului Economico Financiar şi se aprobă de Preşedintele sindicatului.
3.(3) Fişele posturilor se întocmesc de contabilul şef şi şefii de compartimente, se avizează de şeful Departamentului şi se aprobă de Preşedintele sindicatului.

ART.4(1) Preşedintele sindicatului are competenşele, obligaţiile si răspunderile similare unui conducător de instituţie pe linia administrării patrimoniului sindicatului.
(2) Pe timpul absenţei sale temporare preşedintele delegă competemţele şefului Departamentului Economico Financiar.
(3) Şeful Compartimentului Financiar îndeplineşte şi atribuţiile contabilului şef al sindicatului.
(4) La filiale se numeşte de către Biroul Operativ al acestora, un administrator de cont aflat în coordonarea contabilului şef al sindicatului.

ART.5. Activitatea Departamentului Economico Financiar este coordonată de şeful de Departament.

ART.6 Gestionarea patrimoniului sindicatului se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART.7.(1) Departamentul îşi desfăşoară activitate zilnic.
(2) Lunar, în baza hotărârii şefului departamentului, se organizează şedinţe de lucru şi analiză.
ART.8 Departamentul Economico Financiar va stabili prin proceduri interne conţinutul, forma, periodicitatea documentelor şi situaţiilor ce vor fi transmise de filialele teritoriale către departament.

Anexa nr. 8
INSTRUCTIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
DEPARTAMENTULUI MEDIA - COMUNICARE

Art. 1 (1) Departamentul Media – Comunicare este structura de specialitate a SCMD, pentru gestionarea imaginii publice, precum si pentru stabilirea obiectivelor de comunicare a imaginii, fie in vederea contracararii unei reprezentari negative despre sindicat, fie pentru consolidarea reprezentarilor pozitive. De asemenea, acest departament va lua masuri si decizii, pe care le va aduce la cunostinta structurilor de conducere a sindicatului, privind evaluarea de imagine si comunicare in cadrul relatiei cu societatea si a strategiei de imagine, la nivel teritorial si national.
(2) Departamentul este condus de un sef de departament, numit prin decizia Comitetului Director, la propunerea membrilor sai.
(3) Membrii de sindicat care desfasoara actiuni pe domeniile de specialitate ale departamentului la nivel teritorial sunt de drept membrii ai departamentului MEDIA – COMUNICARE, adica sunt creatori de imagine.

Art. 2 (1) Departamentul este organizat pe compartamente cu urmatoarea structura:
• Compartimentul inregistrari video, montaj electronic si fotografii.
• Compartiment redactional
• Compartimentul redactional al publicatiilor SCMD
• Compartimentul analiza si documentare
• Compartimentul contacte si analiza presa scrisa si vorbita
• Compartimentul cursuri TV
• Compartimentul purtatori de cuvant
• Compartiment contacte teritoriale
• Compartiment studio TV

(2) Componenta numerica si nominal a compartimentelor departamentului, se stabileste de catre conducerea departamentului si se valideaza de catre Comitetul Director. Ea va cuprinde: specialist in informare publica, redactare si editare, comunicarea vizuala, informatii externe si in difuzarea informatiilor.
Art. 3 (1) Atributiile generale ale departamentului precum si atributiile specific ale compartimentelor sale sunt:

(.1) Atributii generale:
• Organizeaza si conduce nemijlocit activitatea compartimentelor departamentului
• Colaboreaza la elaborarea programului actiunilor SCMD in zona imaginii si a relatiilor publice
• Colaboreaza cu celelalte departamente la crearea unei imagini adecvate SCMD
• Prin compartimentul “contacte teritoriale”, departamentul va fi in legatura permanenta cu structurile media ale SCMD din teritoriu realizand o analiza si o informare corecta a situatiei din locatia respectiva procesand stiri, dand consultatii
• Gestioneaza imaginea SCMD prin intermediul activitatii de informare si relatii publice. Aceasta presupune angajarea comunicarii in doua mari domenii: informarea interna – informarea personalului propriu si informarea externa – informarea si relatiile cu categoriile de public din afara organizatiei. Informarea externa cuprinde relatiile cu comunitatea, relatiile cu mijloacele de informare in masa si informarea in mediul international.
• Asigura o imagine unitara a SCMD
• Contureaza si intretine o imagine cat mai buna, bazata pe date reale, nu confectionate, in ce priveste SCMD
• Mentine relatii foarte bune cu diverse organizatii sau organisme interne si externe, cu institutii etc... precum si cu mass – media interna si externa
• Desfasoara activitati de lobby favorabile SCMD si conducerii sale, atat in tara cat si in strainatate
• Asigura o comunicare adecvata cu celelalte institutii si mass – media
• Asigura si urmareste activitatile desfasurate de SCMD in vederea stabilirii si mentinerii de relatii de incredere intre sindicat si diferitele tipuri de public, care sunt direct sau indirect interesate de activitatile sociale ale acestuia(.2) Atributii specifice:
Compartimentul inregsitrari video, montaj electronic si fotografii
• In orice activitate propusa de SCMD, se consulta asupra locatiei si a traseului, daca este cazul, cu seful departamentului organizare si intormeste cu seful departamentului Media – Comunicare un plan de filmare, un proiect de obiective, strategii, cercetare, tactici, resurse si mijloace intr-un tot coerent. Acest plan va fi supus spre aprobare Presedintelui de Sindicat
• Atat cei de la montaj electronic, cat si cei ce fotografiaza ( daca stiu inainte vor lucra mai usor), impreuna cu cei din compartimentul redactional, vor cauta mesajele cheie, adica ce dorim sa spunem audientelor sau ce dorim sa ii facem sa simta despre noi
• Echipa proiectului va fi loiala SCMD si va tine cont de confidentialitatea lucrului
• Produsul filmat va fi montat in termeni de urgenta si difuzat imediat, pentru ca mesajul cheie sa ajunga acolo unde trebuie
• In urma fiecarui eveniment de amploare filmat si difuzat, se vor face VOX-uri impreuna cu cei din compartimentul redactional pentru evaluarea cat mai riguroasa a sistemului de comunicare cu audienta tinta

(.3) Compartimentul redactional
• Asigura si urmareste o comunicare cat mai stransa intre compartimentul lor si cel al inregistrarilor video, montaj electronic si fotografii, participand in comun la activitatile ordonate
• Formuleaza propuneri de strategii pe termen scurt, mediu si lung. Ele vor fi analizate, sintetizate si comentate cu seful departamentului
• Identifica noi modalitati de contracarare a stirilor negative privind SCMD
• Stabileste background-ul fiecarei probleme, adica asa numita analiza a situatiei, care da caracterul specific tintelor majore ale campaniei. Aceasta poate fi un bilant general al audientelor (cati au accesat filmul sau stirea pe site-ul SCMD-ului), pozitii ale organizatiei, istoric si obstacole intampinate in atingerea scopului propus, evolutia reprezentarilor publicului sindicatului
• Efectueaza o analiza situationala – adica va descrie problema asa cum aceasta exista in mod curent, incluzand background-ul asupra modului in care situatia a ajuns in starea prezenta


(.4) Compartimentul redactional al publicatiilor SCMD
• Realizeaza o publicatie cu impact asupra civilului, al mentalului sau si nu in ultimul rand, asupra militarului fie el in rezerva, retragere sau activ.
• Acest ziar trebuie sa fie oglina societatii civile in care traieste militarul si familia sa
• Intocmeste obiectivele activitatii de relatii cu societatea adica ce incercam sa realizam, ce beneficiu va revenii sindicatului ca rezultat al acestor programe, ce s-ar intampla daca am abandona aceste programe
• Prin articolele sale creste constientizarea si intelegerea publica in privinta sindicatului, a activitatii si a programelor desfasurate de ele
• Inspira patriotism si incredere
• Asigura prin rubricile sale pe piata muncii oameni dotati din randul sindicatului
• Mentine reputatia de organizatie demna de respect din punct de vedere profesional, responsabila fata de societate
• Asigura o informare corecta a situatiei existente prin reportaje, interviuri, editoriale, fotografii atat din zona sindicatului cat si din zona social – educationala
• Mentine si intretine o legatura permanenta cu structura de putere, cu segmentul social de interes
• Cunoaste si analizeaza efectele oricarei legi sau traditii
• Respecta valorile si interesele societatii
• Este constient de problemele specifice ce afecteaza viata locala, precum si viata membrilor de sindicat, ca de exemplu nivelul veniturilor sau al somajului, probleme legate de mediul inconjurator, statistici criminalistice, aprovizionarea cu alimente, problema medicamentelor, etc
• Gestioneaza impreuna cu celelalte compartimente Media – Comunicare publicitatea unor evenimente speciale, informeaza presa si legislativul privind noile activitati, gestioneaza comunicatele de presa, legatura cu comunitatea locala
• Contribuie la instaurarea in sindicat a unor bune relatii umane
• Asigura furnizarea unor informatii obiective asupra vietii sindicatului, a evenimentelor sociale si familiale
• Ofera fiecarui membru al organizatiei posibilitatea de a se exprima
• Informatiile vor fi prezentate intr-o forma accesibila tuturor categoriilor de cititori
(.5) Compartimentul de analiza si documentare
• Pregateste o lista cu lideri de opinie politici. Fiecare lider va avea o fisa completa: studii, avere, afaceri, starea civila, problem cu legea, comportament social, numere de telefon etc
• La aceste liste vor avea acces cu acordul sefului de department si al presedintelui formatorii de opinie din sindicat, toti cei ce vor fi prezenti in emisiunille de TV si RADIO unde vor fi confruntati cu liderii de opinie politici
• In fiecare saptamana vor face analize, comentarii sau opinii critice a situatiei generale politice
• Proiecteaza si evalueaza necesarul unor contacte, discutii cu factorii politici favorabili interesului sindical
• Vor fi in masura sa proiecteze un discurs oficial avand la dispozitie baza de date a structurii departamentului media precum si a celorlalte departamente
• Impreuna cu cei din celelalte comparimente vor participa la organizarea conferintelor de presa. Intotdeauna la un asemenea eveniment va fi prezent la locatia conferintei de presa un reprezentant al acestui compartiment
• Vor mentine legaturi permanente cu fruntasii politici astfel incat la emisiunile televizate reprezentantul lor politic sa ne fie favorabil


(.6) Compartimentul contacte si analiza presa scrisa si vorbita
• Va mentine contacte permanente cu factorii de decizie din presa scrisa si vorbita
• Va gestiona permanent imaginea sindicatului in media, anticipand mereu urmatorul pas, reusita sau nereusita actiunii sindicale
• Va evalua activitatea de imagine si nivelul de indeplinire a obiectivelor propuse de department
• Analizeaza strategia si procesul de comunicare
• Analizeaza imaginea reflectata in mass – media si a reprezentarilor publicului tinta
• Analizeaza gradul si modul de functionare a echipei, venind la seful de department cu propuneri, solutii, cauze si constatari, trasand noi directii a imaginii publice a sindicatului in mass – media
• Analizeaza fiecare aparitie in presa vorbita a celui ce a reprezentat sindicatul. Ce a fost bine, ce a fost rau, de ce, cum etc... presupunand noi modalitati si solutii pentru viitorul interviu
• Vor fi in masura sa proiecteze un discurs oficial avand la dispozitie baza de date a structurii departamentului precum si a celorlalte departamente
• Impreuna cu cei din celelalte compartimente vor participa la organizarea conferintelor de presa. Intodeauna la un asemenea eveniment va fi prezent la locatia conferintei de presa un reprezentant al acestui compartiment
• Vor prezenta sefului de department propuneri si teme privind organizarea de conferinte de presa. Odata stabilite ele vor fi supuse aprobarii presedintelui de sindicat. La aceasta intalnire va participa si purtatorul de cuvant.
• Pregateste o lista cu formatorii de opinie din presa scrisa si vorbita. Fiecare va avea o fisa completa: studii, avere, afaceri, starea civila, probleme cu legea, comportament social, numere de telefon etc
• La aceste liste vor avea acces cu acordul sefului de departament si a Presedintelui, formatorii de opinie din sindicat, toti cei ce vor fi prezenti in emisiunile de TV si RADIO
• Concepe mijloace noi de publicitate, negocieaza spatii platite in anumite publicatii, concepe comunicate pregatite sa trezeasca interesul publicului tinta
• Stabileste la conferintele de presa numarul de ziaristi. Pregateste si distribuie echipamentul de presa
(.6) Compartimentul cursuri TV
• Organizeaza cursuri de comunicare cu sindicalistii propusi de catre sefii de departament
• Stabileste tema cursului cu seful de departament
• Analizeaza evolutia cursantilor eliminandu-i pe cei fara aptitudini
• Cursantii vor deveni formatorii de opinie ai sindicatului

(.7) Purtator de cuvant
• Purtatorul de cuvant al sindicatului exercita o misiune generala de informare privind activitatile sindicatului
• El furnizeaza informatii presei scrise sau vorbite chiar si din proprie initiativa, atunci cand interesul SCMD-ului o cere
• El lucreaza intr-o stransa legatura cu presedintele si cu seful de departament sau cu Comitetul Director
• Toate compartimentele media – comunicare precum si celelalte departamente se afla la dispozitia sa, atata timp cat este necesar
• Purtatorul de cuvant al sindicatului trebuie: sa fie intotdeauna prietenos si politicos cand presa cere informatii, sa furnizeze presei informatiile cerute cat se poate de urgent, sa permita reporterilor sa vina la el oricand, sa furnizeze presei materialele necesare pentru documentare, sa nu vorbeasca despre lucruri confidentiale


(.8) Compartiment contacte teritoriale
• Asigura realizarea unor contacte permanente cu structurile identice din teritoriu prin toate mijloacele de comunicare care stau la dispozitia SCMD – email, skype, telefon
• Analizeaza si propune solutii la situatiile existente din teritoriu
• Aduce la cunostinta imediat, sefului departamentului orice situatie de criza existenta in teritoriu
• Trimite – primeste stiri si imagini, video sau fotografii, pe care le proceseaza tinand cont de publicul tinta
• Va crea un calendar al schimbului de stiri cu teritoriul
• Se vor cumpara camere (web cam),atat la centru cat si in teritoriu, ce vor fi atasate la calculator avand astfel posibilitatea unor dialoguri, informatia fiind facuta complet si foarte rapid
• Fluxul de informatii, imaginile si fotografiile vor fi procesate si difuzate pe site-ul sindicatului, sau vor fi trimise la ziare sau televiziuni
• Prin acest compartiment vom afla in permanenta pulsul filialelor
• Prin acest contact vom socializa mai mult si vom aduce in Bucuresti filialele
• Acorda asistenta de specialitate celor care au anumite nelamuriri sau trimite mesajul cheie celor din teritoriu ce vor fi intervievati

(.9) Compartimentul studio TV
• Componenta va fi aprobata de seful de departament printr-o selectie de aptitudini
• Serveste ca punct de contact oficial pentru aparitiile in mass – media ale personalitatilor din sindicat sau din afara sa
• Aici se vor elabora spoturi publicitare cu mesajele necesare publicului tinta
• Asigura interviuri cu diferite personalitati politice, sociale, culturale, cu membrii de sindicat
• Departamentul media – comunicare va crea aici contacte cu mijloacele de comunicare in masa
• Aici va fi locatia conferintelor de presa
• Furnizeaza material informational mass – mediei

SFATURI PENTRU TOTI CEI CE FAC PARTE DIN
DEPARTAMENTUL MEDIA – COMUNICARE
1. Efectuati inregistrari. Memoria umana este inselatoare astfel incat lucruri importante pot scapa odata cu scurgerea timpului. Luati notite, faceti inregistrari, fotografii si filme pentru documentarea celor observate.
2. Intotdeauna lucrati in echipa.
3. Cautati permanent noi directii de actiune.
4. Efectuati in permanenta analize cauzale directe si indirecte.
5. Faceti cercetari ca sa va asigurati ca avansati in mod real in executarea sarcinii primite. Nu uitati sa folositi “cine, ce, unde, cand, de ce, in ce conditii”.
6. Nu cadeti in greseala de a va considera superior celor din jur. Tineti legatura permanent cu lumea reala si nu incercati sa dati sfaturi fara suport. Cand sunteti tentat sa faceti acest lucru, amintiti-va ce spunea Raymond Aron “Lumea nu ne-a asteptat pe noi sa ii spunem cum trebuie sa fie...!”
ANEXA nr.9
INSTRUCTIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
DEPARTAMENTULUI MUNCA, SANATATE, SPORT, TURISM

Art.1. Departamentul Munca, Sanatate, Sport, Turism, denumit in continuare Departament, este structura consultativ-executiva de specialitate a SCMD, denumit in continuare Sindicat, care functioneaza la nivel central, destinata punerii in aplicare a hotararilor, deciziilor si masurilor stabilite de structurile de conducere ale Sindicatului precum si pentru indeplinirea obiectivelor propuse la nivel national si teritorial.
Art.2 Obiectivele generale ale Departamentului sunt urmatoarele:
a) Realizarea unitatii si coerentei de actiune a membrilor sai pentru valorificarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legale si legitime ale tuturor categoriilor de cadre militare disponibilizate, in rezerva si in retragere provenite din sistemul de aparare nationala, ordine publica, siguranta si securitate nationala
b) Asigurarea prin toate mijloacele legale de lupta sindicala a respectarii dreptului la munca, securitate in munca si a neingradirii acestuia pentru toti membrii sai
c) Asigurarea prin toate mijloacele legale de lupta sindicala a imbunatatirii cadrului legal si a masurilor de protectie sociala a membrilor sai
d) Asigurarea respectarii dreptului garantat constitutional de ocrotire a sanatatii pentru toti membrii sai
e) Participarea la dialogul social in vederea realizarii unui climat de echilibru si pace sociala
f) Colaborarea cu orice institutie sau organizatie interna sau internationala care lupta cu mijloace democratice pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

Art.3.(1) Departamentul este in coordonarea Secretarului General si a unui Vicepresedinte desemnat de catre Comitetul Director.
(2) Departamentul este condus de un sef de Departament numit prin decizie a Comitetului Director.
(3) Structurile de conducere si celelalte Departamente si/sau Compartimente ale SCMD, constitute conform Statutului si Regulamentului de Organizare si Functionare, sunt obligate sa acorde sprijin sau sa aduca la indeplinire, conform competentelor, masurile adoptate de Department (Compartiment).
(4) Membrii de sindicat desemnati de catre Birourile Operative in calitate de responsabili de domeniu la nivel teritorial sau organizati in Compartimente si care desfasoara actiuni in domeniile de specialitate ale Departamentului sunt in coordonarea acestuia, fiind si membri de drept ai Departamentului Munca, Sanatate, Sport, Turism.
(5) Convocarea sedintelor, transmiterea documentelor-proiect, asigurarea legaturii intre compartimentele Departamentului sau a Departamentului cu alte structuri similare cat si cu organele de conducere ale Sindicatului, precum si indeplinirea altor lucrari specifice de secretariat sunt realizate de o persoana desemnata prin consens in cadrul Departamentului (Compartimentului) si care va colabora permanent cu Secretariatul General.
Art.4.(1) Departamentul este organizat pe Compartimente astfel:
1. Compartimentul Munca si Protectie sociala
2. Compartimentul Sanatate si Asistenta sociala
3. Compartimentul Sport si Turism si modalitati de socializare
4. Secretariat tehnic si IT
(2) Componenta numerica si nominala a Compartimentelor Departamentului precum si desemnarea sefilor de Compartiment sunt stabilite de catre Secretarul General si Vicepresedintele coordonator, pe baza propunerilor si/sau consultarilor cu presedintii de filiale si validate de catre Comitetul Director.
Art.5.(1) Atributiile Departamentului sunt cele prevazute de art.52 din Regulamentul de Organizare si Functionare al SCMD, la care se adauga urmatoarele:
1.Atributii si competente generale:
a) proiectarea politicilor si strategiei privind activitatea din domeniul de specialitate al Departamentului la nivel national si teritorial, urmarind adaptarea acesteia la cadrul legal existent
b) elaborarea unor proiecte de reglementari legale pe baza analizei de stare si a prognozei evolutiei fenomenului sindical din domeniul specific Departamentului
c) participarea la elaborarea si actualizarea normelor interne si ale documentelor programatice ale SCMD
d) organizarea, monitorizarea si conducerea activitatilor si actiunilor SCMD specifice domeniului de activitate al Departamentului
e) inaintarea spre aprobarea Comitetului Director a rapoartelor anuale si tematice de activitate si a proiectelor de actiuni proprii Departamentului cat si ale filialelor
f) asigurarea comunicarii permanente cu structurile de specialitate ale filialelor asupra desfasurarii activitatilor specifice Departamentului, asupra rezultatelor obtinute cat si asupra deciziilor Comitetului Director
g) colaborarea cu celelalte Departamente de specialitate ale Sindicatului in scopul indeplinirii deciziilor sau a masurilor adoptate ori ale prevederilor Statutului sau ale Regulamentului de Organizare si Functionare.

2.Atributii si competente specifice Compartimentelor:
2.1. Compartimentul Munca si Protectie sociala:
a) identificarea nevoilor locale de formare si pregatire profesionala a membrilor SCMD si estimarea capacitatii de absorbtie a acestora pe piata muncii
b) identificarea furnizorilor autorizati de pregatire continua a adultilor cat si organizarea si desfasurarea, in conditiile legii, a unor module de reconversie profesionala pentru prevenirea excluziunii sau marginalizarii sociale a membrilor de Sindicat
c) garantarea dreptului la consultant de specialitate in problemele muncii sindicale si ale reglementarii juridice in domeniul economico-social
d) centralizarea si postarea pe pagina Departamentului a ofertelor de integrare in munca si de formare continua prin asigurarea legaturii cu structurile de ocupare a fortei de munca si cu membrii de Sindicat-angajatori
e) dezvoltarea de capacitati si noi competente necesare unei bune integrari in comunitate
f) desfasurarea de actiuni, masuri, interventii de limitare sau evitare a unor situatii dificile in care se afla la un moment dat unii dintre membrii de Sindicat
g) constituirea unor fonduri de ajutorare a membrilor de Sindicat cat si a unei Case de ajutor reciproc proprii.

2.2. Compartimentul Sanatate si Asistenta Sociala:
a) incheierea de conventii de colaborare cu autoritatea publica locala in vederea cofinantarii/furnizarii de servicii medicale si medico-sociale pentru membrii de Sindicat si incurajarea parteneriatului public-privat
b) infiintarea si organizarea unor unitati proprii de asistenta medico-sociala a persoanelor varstnice membri de Sindicat, cu furnizarea, in parteneriat, de servicii sociale, socio-medicale si/sau medicale
c) organizarea pe baza de conventii de parteneriat cu autoritatile publice locale de servicii comunitare de ingrijire temporara la domiciliu sau ingrijirea in centre de zi ori locuinte sociale care sa previna dependenta si sa asigure reducerea riscurilor de marginalizare sau excluziune
d) dezvoltarea activitatilor in regim de voluntariat in unitatile proprii de asistenta sociala pentru ingrjire personala si paleativa
e) incheierea de protocoale de discount cu cadre medicale membri de Sindicat pentru compensarea diferentei datorata pentru coplata serviciilor medicale cat si pentru investigatii si terapii clinice si paraclinice de specialitate
f) garantarea dreptului la informare si la consultanta de specialitate in domeniul serviciilor medicale prin postarea pe pagina Departamentului de sfaturi utile, de informatii juridice din domeniu, a unei rubrici de definire a termenilor medicali, ghid explicativ al analizelor medicale, elemente de medicina naturista, etc
g) furnizarea sau cofinantarea de servicii sociale de ingrijire personala in caz de limitare sau de pierdere a autonomiei functionale a persoanei varstnice-membru de sindicat

2.3. Compartimentul Sport, Turism , modalitati de socializare
a) identificarea si prezentarea celor mai avantajoase modalitati si/sau locatii de practicare a sportului si miscarii in general, cat si obtinerea pentru membrii de Sindicat de facilitati de acces la bazele sportive proprii structurilor din apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala
b) informarea asupra unor trasee turistice adecvate si cu deosebita incarcatura istorica si culturala nationala
c) organizarea pe plan local de drumetii de week-end, ocazie de socializare si miscare in aer liber
d) identificarea si obtinerea prin conventii de colaborare a unor facilitati de cazare oferite de membri de Sindicat detinatori de astfel de unitati in calitate de mici intreprinzatori
e) infiintarea/concesionarea unor unitati proprii cu profil sportiv si/sau cultural ori destinate refacerii/recuperarii fizice sau psihice, de cluburi, mici biblioteci si spatii cu publicatii gratuite
f) organizarea si finantarea/cofinantarea de activitati socio-culturale si sportive destinate membrilor de Sindicat.

2.4. Secretariat tehnic si IT
a) asigura actualizarea paginii Departamentului din site-ul SCMD cu informatii, date si anunturi ale diferitelor Compartimente
b) arhivarea electronic a activitatii
c) gestionarea accesului la pagina Depatamentului.

DISPOZITII FINALE

Art.6.(1) Departamentul si Compartimentele componente isi desfasoara activitatea in sedinte lunare si ori de cate ori este nevoie., organizate statutar in prezenta a cel putin 3 membri.
(2) Lucrarile sedintelor se desfasoara la data si ora stabilite, de regula, de catre seful Departamentului sau al Compartimentului.
(3) Convocarea sedintelor se face in scris, telefonic, prin SMS si/sau pe site-ul Departamentului, de catre persoana desemnata sa indeplineasca atributii de secretariat, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita.
(4) Sedintele se desfasoara pe baza ordinii de zi propusa si aprobata la inceputul sedintei de catre seful Departamentului sau al Compartimentului,
(5) Modificarile datei sau orei de desfasurare a sedintei ori cele intervenite in ordinea de zi a acesteia pot fi dispuse numai de Seful Departamentului sau al Compartimentului, ori de catre persoana desemnata de acesta.
(6) Desfasurarea sedintelor se consemneaza in procese-verbale redactate de o persoana special desemnata din cadrul Departamentului (Compartimentului) si care va colabora cu Secretariatul General al Sindicatului pe baza de registre unice.
(7) Elaborarea documentelor-proiect potrivit ordinii de zi a sedintei revine persoanei desemnate in sedinta Departamentului (Compartimentului).
Art.7.(1) In functie de necesitati, la sedintele Departamentului sau ale Compartimentului pot lua parte, in calitate de invitati, si alte persoane, dupa caz membri ai altor departamente, ai unor institutii/organizatii cu care SCMD are stabilite relatii de colaborare ori experti in domeniile de interes, cu statut de membri-consultanti.
(2) La lucrarile Departamentului (Compartimentului) membrii prezenti pot prezenta puncte de vedere scrise referitoare la problemele ordinii de zi.
(3) Pentru elaborarea unor studii de specialitate, Departamentul poate folosi in calitate de consultant experti in domeniile de interes.
Art.8.(1) Adoptarea deciziilor Departamentului se face, de regula, prin consens.
(2) In situatia in care nu se poate realiza consensul, deciziile se adopta prin votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
(3) Dupa caz, se poate emite o Nota semnata de seful Departamentului in care sa fie consemnate puncte de vedere diferite exprimate in cadrul sedintei respective.
(4) Deciziile Departamentului sunt comunicate celor interesati spre aducerea la indeplinire ori, dupa caz, spre informare.

Art.9.(1) In scopul intretinerii si gestionarii paginii alocate Departamentului pe site-ul SCMD va fi desemnata, prin consens, o persoana, membru al SCMD, cu abilitati IT.
(2) In calitate de administrator IT al paginii Departamentului, acesta va fi responsabil si cu arhivarea electronica a activitatii, bazata pe legatura permanenta cu Secretariatul general al SCMD cat si cu administratorii paginilor altor departamente.